New Connect

G-ENERGY SA Odpowiedzi na pytania złożone poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych

 

 

G-ENERGY SA Odpowiedzi na pytania złożone poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych

 

Raport Bieżący nr 19/2015

 

Zarząd G-Energy S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent” „GENERGY”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane, w dniach 29-31 maja 2015 r podczas „19 Konferencji Wall Street” w Karpaczu organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Zarządowi Spółki poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych:

 

1. Czy spółka ma jakieś przeterminowane zobowiązania?

Nie. Spółka na bieżąco realizuje swoje zobowiązania, ma zapewniony dostęp do kapitału a realizacja zobowiązań wynikających z podpisanych Umów nie jest zagrożona.

 

2. Jak wyglądają inwestycje portfelowe, o których Spółka informowała w raportach bieżących w 4 kwartale 2014 r oraz 1 kwartale 2015 roku?

Poniżej przedstawimy pytania szczegółowe na temat wspomnianych powyżej inwestycji.

 

3. Proszę o więcej Informacji na temat planowanego przejęcia udziałów w spółce dystrybucyjnej której udziałowcem jest Orlen Oil Sp z o.o.

Przejmowana Spółka to Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji sp. z o.o. o przychodach ok. 140 mln zł Działania spółki Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji sp. z o.o. prowadzone są w trosce zarówno o jakość oferowanych wyrobów jak i środowisko naturalne. Realizowane są w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005. Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji sp. z o.o. działa na rynku od 2000 roku. Oferta skierowana jest do sklepów motoryzacyjnych, stacji paliw, zakładów przemysłowych, hurtowni motoryzacyjnych, myjni, warsztatów i serwisów samochodowych, baz transportowych oraz dla rolnictwa. Spółka w ofercie posiada oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne, a także oleje przemysłowe, smary produkcji Orlen Oil oraz innych renomowanych marek. Oprócz tego oferuje: parafiny, masy parafinowe, płyny eksploatacyjne, płyny do chłodnic oraz chemię i akcesoria samochodowe. Dynamiczny rozwój Firmy wpłynął na decyzję o uruchomieniu Oddziałów w miejscowościach: Gorzów Wlkp., Ostrów Wlkp., Toruń oraz Zielona Góra, dzięki czemu Spółka poszerzyła obszar swojej aktywności również na województwa lubuskie i kujawsko- pomorskie. Spółka jest laureatem wielu prestiżowych nagród i konkursów, takich jak: „Przedsiębiorstwa FAIR PLAY”, „Gazele Biznesu”, „Solidna Firma” czy „Poznański lider przedsiębiorczości”. Działania spółki Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji sp. z o.o. prowadzone są w trosce zarówno o jakość oferowanych wyrobów jak i środowisko naturalne. Realizowane są w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005. Zakładane przejęcie przez G – Energy Platinum Oil Wielkopolskiego Centrum Dystrybucji sp. z o.o. w naszej ocenie gwarantuje akcjonariuszom stabilny zysk.

 

4. Negocjacje trwają dość długo a termin ich zakończenia został przedłużony.

Tak, negocjacje zaczęły się w październiku 2014 roku, niestety po niecałym miesiącu od ich rozpoczęcia zmarł Prezes i jeden z udziałowców Pan Krzysztof Badura miało to wpływa na terminowość oraz proces badania Spółki , a także na konstrukcje prawną planowanego przejęcia.

 

5. Jak wygląda zaangażowanie kapitałowe Olren Oil sp. Z o.o. w Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji sp. z o.o. ?

ORLEN OIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada 514 udziałów w podmiocie.

 

6. Proszę o wyjaśnienia co do charakteru funkcjonowania podmiotu – Zakład Produkcyjno-Badawczy POLITERM z siedzibą w Katowicach.

Zakład Produkcyjno-Badawczy POLITERM Z siedzibą w Katowicach został powołany przez udziałowców jako podmiot celowy do realizacji badań i rozwoju innowacyjnej technologii zagospodarowania osadów ściekowych, celem efektywnego ich wykorzystania jako substytut biogennego paliwa mającego zastosowanie w przemyśle cementowym jak i w energetyce zawodowej.

 

7. Na rynku jest wiele podobnych rozwiązań, wykorzystujących osad ściekowy jako składnik paliwa bądź wykorzystuje się go efektywnie w przypadku współspalania w piecach cementowych. Czym może zrewolucjonizować rynek POLITERM wprowadzając posiadaną technologię?

Z wykorzystaniem osadów ściekowych do celów energetycznych nie jest prosta sprawa. Osad ściekowy przetworzony do spalania w piecach cementowych jest poddawany procesom osuszania, z uwagi na znaczny stopień uwodnienia, co wiąże się ze znacznymi kosztami. Poza tym osad wysuszony z uwagi na jego charakterystykę powinien być natychmiast wykorzystany energetycznie jako paliwo, z uwagi na tzw. pamięć wtórną, pozwalającą na chłonięcie wilgoci. Dodatkowym problemem są znaczne koszty transportu z uwagi na niski ciężar objętościowy. Technologia zagospodarowania osadów realizowana przez POLITERM polega na przemysłowym wykorzystaniu tzw. wody podkrytycznej, będącej głównym składnikiem osadu ściekowego oraz połączeniu osadu ściekowego w realizowanym procesie z poużytkowymi poliolefinami, wzbogacając kalorycznie tym samym produkt wyjściowy.

 

8. Proszę o bliższe informacje związane z charakterystyką wytworzonego paliwa.

Wytworzone paliwo o planowanej nazwie handlowej POLICARBON jest paliwem biogennym o wartościach kalorycznych, wg ustaleń dla odbiorcy nawet do 24 MJ/kg. Przeciętnie planowana jest kaloryczność rzędu 18-20 MJ/kg. Paliwo charakteryzuje się ponadto bardzo małymi wartościami chloru i siarki, co ma istotne znaczenie w procesie spalania.

 

9. Wg obecnego stanu prawnego paliwo POLICARBON jest odpadem, ponieważ jest produkowane z odpadów, więc gdzie może znaleźć zastosowanie?

Na dzień dzisiejszy odbiorcą paliwa może być przemysł cementowy z uwagi na doskonałe wartości energetyczne tego typu paliwa, jak i znikomą zawartość przede wszystkim chloru, którego znaczne ilości w stosowanych obecnie paliwach RDF wpływają na jakość cementu. Paliwo POLICARBON jako biogenne paliwo może być stosowane w spalarniach odpadów jako katalizator energetyczny mieszanki paliwowej. Paliwo POLICARBON poza tym spełnia wymogi norm CEN jak również wytyczne ( z ustawy o odpadach ) pozwalające w przyszłości na przekwalifikowanie na paliwo wtórne, mogące mieć w szerokim zakresie zastosowanie w energetyce zawodowej jako paliwo biogenne ( obecnie przepisy pozwalają na spalanie tego typu paliw w ilości do 1% ).

 

10. Czy technologia pozwala tylko na zagospodarowanie osadów ściekowych?

Technologia pozwala na zagospodarować wszelkie osady pofermentacyjne, wytłoki owocowe, pomiot kurzy oraz tzw. balast posegregacyjny, który obecnie po procesach w instalacjach RIPOK trafia na wysypiska.

 

11. Jak wygląda charakter ekonomiczny przedsięwzięcia?

Proces w porównaniu z rynkiem jest opłacalny, innowacyjna instalacja pozwala na wytworzenie paliwa w ilości ok. 60 000 Mg rocznie. Instalacja może być wykonana jako stacjonarna lub mobilna. Wg obliczeń instalacja powinna już przynosić dochody po okresie dwóch lat. Poniżej informacja na temat konkursu w ramach H2020 zaplanowanego na 21 kwietnia 2015 roku.

 

12. Jak wygląda informacja na temat konkursu w ramach H2020?

21.04.2015 r. został złożony wniosek w programie H 2020 WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW MATERIALS (WASTE-6a-2015 Eco-innovative solutions) http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2114-waste-6a-2015.html W projekcie złożonym przez konsorcjum w skład którego wchodzą mi.in 4 Europejskie Uniwersytety Liderem jest większościowy udziałowiec Spółki z którą GENERGY zawarło warunkową Umowę sprzedaży działów o której była mowa w Raporcie Bieżącym EBI nr 6/2015. Wnioskowana dotacja to 7 mln EURO.

 

13. W jaki sposób nastąpił wybór firmy AVCS sp. z o.o., która dokonała analizy wartości godziwej 100% kapitałów własnych spółki Bio Technology sp. z o.o.?

Spółka doradcza działająca pod firmą AVCS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („AVCS”) została wybrana do przygotowania wyceny Bio Technology sp. z o.o. przez Zarząd Spółki w drodze porównania ofert dostępnych na rynku wśród podmiotów świadczących analogiczne usługi finansowe oraz legitymujących się niezbędnymi kwalifikacjami merytorycznymi. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje dokonanie wyceny wartości godziwej 100 % kapitałów własnych przedsiębiorstwa Bio Technology sp. z o.o. metodą skorygowanych aktywów netto. Na podstawie zastosowanej techniki wyceny wartość 100% akcji Bio Technology określono na – 3 161 tys. PLN (słownie : trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy PLN) Koszt wykonania omawianej wyceny wyniósł 4000,00 PLN netto. Otrzymana przez Spółkę wycena sporządzona przez AVCS została poddana weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta, który dokonywał badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2014. Projekcje potrzebne do dokonała analizy wartości godziwej 100% kapitałów własnych zostały dostarczone przez Zarząd Bio Technology, a także zweryfikowane dodatkowo przez Zarząd Spółki przed przekazaniem ich AVCS. Przedmiotowe projekcie mają charakter wewnętrznych analiz Zarządu Bio Technology. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 12) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi