New Connect

G-ENERGY SA Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 roku.

Czwarty kwartał minionego roku był okresem wytężonej pracy nad dywersyfikacją źródeł przychodów. Przeprowadzane procesy due diligence podmiotów , których pozyskaniem  Zarząd Spółki zajmował się w raportowanym okresie dają nadzieję na szybkie dokończenie opracowywanej strategii inwestycyjnej, której podstawowym założeniem jest dynamiczny rozwoju działalności G-ENERGY ze szczególnym ukierunkowaniem na sektor gospodarki odpadami oraz wytwarzania alternatywnymi metodami paliw stałych i ciekłych, jak również ich dalszego zagospodarowania oraz niezmiernie istotnej z punktu widzenia osiągnięcia efektu skali założonego modelu biznesowego dystrybucji.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że zamierzone przez Emitenta dysponowanie możliwościami oraz różnorodnymi zasobami posiadanymi przez poszczególne podmioty będące przedmiotem już zrealizowanych i planowanych akwizycji, ma na celu przyczynienie się do skokowego wzrostu przychodów i zysków Spółki, a tym samym do znacznego zwiększenia wartości G-ENERGY, stanowiąc tym samym najwyższy priorytet Zarządu Emitenta.

Raport_kwartalnyG-Energy2014IVkw