New Connect

Informacja dla akcjonariuszy: działania podjęte przez Zarząd w związku z zawieszeniem obrotu akcjami Spółki

Informacja dla akcjonariuszy: działania podjęte przez Zarząd w związku z zawieszeniem obrotu akcjami Spółki oraz informacja w sprawie publicznej emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przedstawia akcjonariuszom Spółki podsumowanie działań podjętych przez Zarząd w celu wznowienia obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect oraz informację w sprawie publicznej emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Wobec faktu, że począwszy od wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect, ich kurs znacznie wzrastał, co pociągnęło za sobą istotny wzrost jednostkowej wartości rynkowej akcji oraz co przyczyniło się do znacznego obniżenia płynności obrotu akcjami spółki, Zarząd już w dniu 23.08.2012 r. reagując na zaistniałą sytuację postanowił o zwołaniu na dzień 20.09.2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem miało być dokonanie tzw. splitu akcji Spółki tj. ich podziału w proporcji 1:500 z dotychczasowych 32.500 akcji Emitenta o wartości nominalnej 50,00 zł każda na 16.250.000 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Zwołując Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20.09.2012 r. Zarząd kierował się dobrem akcjonariuszy jednocześnie zakładając, że podział akcji Spółki przyniesie wymierne efekty w postaci znacznego zwiększenia płynności i atrakcyjności akcji Spółki, co w ocenie Zarządu mogło doprowadzić do ustabilizowania ich kursu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 20.09.2012 r. przychyliło się do zaproponowanych przez Zarząd warunków podziału akcji oraz podjęło stosowne uchwały celem dokonania podziału akcji. Zarząd Spółki niezwłocznie przystąpił do wykonania uchwał NWZ z dnia 20.09.2012r.

Zarząd wskazuje, że procedura podziału akcji zakończyła się powodzeniem. Podział akcji został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych a z dniem 29.10.2012r. na rynku NewConnect notowanych jest 16.250.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł.
Mimo podjętych przez Zarząd wskazanych działań, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 08.10.2012r. Zarząd GPW S.A. w Warszawie postanowił o zawieszeniu obrotu akcjami spółki.

Wobec kolejnych przedłużeń okresu zawieszenia obrotu akcjami Spółki Zarząd zwracał się o zmianę uchwał GPW S.A. oraz odwieszenie obrotu akcjami Spółki, jednocześnie prezentując swoje stanowisko zgodnie z którym w jego ocenie zawieszenie obrotu akcjami Spółki było środkiem niewspółmiernym do zaistniałej sytuacji oraz szkodzącym uczestnikom obrotu, w tym w szczególności akcjonariuszom Spółki.

Zarząd GPW S.A. w Warszawie uchwałą nr 1245/2012 z dnia 07.12.2012 r. w sprawie dalszego zawieszenia obrotu akcjami oraz warunkowego ich wykluczenia zobowiązał Emitenta do przedstawienia analizy sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki oraz jej perspektyw na przyszłość, a także do przedstawienia wyceny wartości Spółki w oparciu o co najmniej dwie różne metody wyceny. Zarząd podjął niezbędne działania celem przedstawiania możliwie kompleksowej i rzetelnej analizy oraz wyceny Spółki. W dniu 14.01.2013 r. Spółka raportem bieżącym opublikowała wyniki analizy oraz wyceny Spółki przeprowadzone dwoma metodami przez kompetentny podmiot. Z otrzymanej wyceny wynika, że wartość spółki wynosi obecnie 35.000.000,00 zł.

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że dołożył i nadal dokłada najwyższej staranności aby obrót akcjami spółki na rynku NewConnect został przywrócony w jak najszybszym czasie.

Zarząd wskazuje, że przez cały okres zawieszenia obrotu akcjami Spółki pozostawał i pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami GPW S.A. celem wyjaśniania wszelkich wątpliwości oraz reprezentowania interesów Spółki.

Mając powyższe na uwadze Zarząd wskazuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu wykorzystał wszelkie przysługujące Spółce środki ochrony interesów Spółki oraz jej akcjonariuszy. Na dzień dzisiejszy nie są znane Zarządowi powody dalszego utrzymywania zawieszenia obrotu akcjami Spółki oraz motywy wniosku KNF do Zarządu Giełdy o dalsze zawieszenie notowań akcji Spółki.

Jednocześnie Zarząd ELKOP ENERGY S.A. informuje, iż do siedziby Spółki wpłynęły pisma od akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z informacją o braku możliwości objęcia przysługującym im praw poboru do akcji serii C. Akcjonariusze wskazuję, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął kolejną Uchwałę Nr 67/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. o dalszym zawieszeniu obrotu akcjami spółki ELKOP ENERGY S.A. na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 78 ust. 3 w zw. z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Dodatkowo większościowi akcjonariusze rozumiejąc ostatnie wydarzenia związane z zawieszeniem od października 2012 roku obrotu akcjami spółki ELKOP ENERGY S.A., zapewnili podjęcie intensywnych działań w celu stabilizacji kursu na poziomie uwzględniającym rynkową wartość wskazując, iż obecna kapitalizacja spółki wynosi 74.262,500 zł.