New Connect

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.05.2015 roku.

Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, , Plac Defilad 1 lok 1704, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie Plac Defilad 1 lok 1704 w dniu 26 maja 2015 r. o godzinie 12:00 z następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

6) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

7) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

8) Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2014

9) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

10) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014

11) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji ,ustalenia ceny emisyjnej, ustalenia dnia prawa poboru i zmian w Statucie Spółki, a także w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie ich na tym rynku.

12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki;

13) Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie członków Rady Nadzorczej;

14) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki, emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki a także w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie ich na tym rynku.;

15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektem uchwał znajduje się w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia http://genergy.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/