New Connect

Inwestycje

Zawarcie umowy nabycia Zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 

W dniu 19 maja 2017 roku Zarząd G-Energy S.A. podpisał Umowę zakupu Zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego ze spółką Endosystem sp. z o.o. z siedzibą w Kopalinie („Endosystem”) – Sprzedający, poprzez przejęcie nie sporządzającego bilansu Oddziału Endosystem sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Oddział”). Na mocy przedmiotowej umowy Emitent nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na którą składa się zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie jest projektowania, nadzoru i wykonawstwa obiektów infrastruktury gazowej w pełnym zakresie ciśnień, w szczególności dla krajowych operatorów systemu przesyłowego jak i dystrybucyjnego. Poza tym Oddział ma możliwość realizacji inwestycji w obszarach energetyki cieplnej, przy kompleksowym wykonawstwie przesyłowych instalacji technologicznych oraz obiektów ochrony środowiska, a także modernizacji i remontów sieci gazowych, wykonywania przyłączy gazowych oraz agregatów i modułów kogeneracyjnych. GENERGY zamierza kontynuować dotychczasowy sposób wykorzystania nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wartość umowy wynosi 675 tys. PLN brutto zostanie w całości zapłacona Sprzedającemu w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia zawarcia niniejszej umowy lub nie później niż do 30 czerwca 2017 roku. Nabycie ZORG nie wstrzymuje negocjacji dotyczących nabycia udziałów w spółce Endosystem sp. z o.o. lub inwestycji kapitałowej w ten podmiot o jakich mowa w raportach ESPI 2/2016 I 9/2016, a obecnie kontynuowane negocjacje zmierzają do ich finalizacji. G-ENERGY zainteresowane jest dokonaniem inwestycji kapitałowej w Endosystem przy czym planowana inwestycja kapitałowa ma charakter długoterminowy. Sprzedaż ZORG wymagała m.in. uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników Endosystem sp. z o.o., która to zgoda została uzyskana.

Nabycie 50 % udziałów spółki Zakład produkcyjno-badawczy „POLITERM”

 

Zawarcie umowy nabycia 50 udziałów spółki Zakład produkcyjno-badawczy „POLITERM” (POLITERM)  z siedzibą w Katowicach o wartości nominalnej 500 zł za każdy udział stanowiących 50 proc kapitału zakładowego spółki za łączną kwotę 2.450.000 zł. Płatność ustalonej ceny, a następnie przejęcie własności zakupionych udziałów przez spółkę G-Energy S.A. Spółka informuje ,że spełnione zostały warunki zawarte w umowie warunkowej, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym EBI nr 6/2015 zapewniających płynne przeprowadzenie transakcji. Tym samym Spółka zakończyła proces rozpoczęty „Porozumieniem o Współpracy” z dnia 14 października 2014 roku o czym G-ENERGY poinformowało w raporcie bieżącym EBI 42/2015.

Informacje sui generis:

Zakład produkcyjno-badawczy „POLITERM” Sp. z o.o.  posiada wyłączne prawo do patentu pn. Sposób Wytwarzania Biopaliwa z osadów pofermentacyjnych, zwłaszcza pościelowych, polegający na uśrednieniu wilgotnych osadów pościekowych i odpadów komunalnych o charakterze organicznym i połączeniu ich z odpowiednio rozdrobnionymi poliolefinami, a następnie poddaniu ich obróbce termicznej w obecności tzw. ,,żywej pary wodnej” (Nr prawa wyłącznego 218117),. Spółka posiada także wyłączne prawo do innowacyjnego Know how oraz zgłoszonego wynalazku (P.409868) na urządzenie do wytwarzania biopaliwa z komunalnych osadów pościekowych, osadów i wytłoków owocowych oraz poużytkowych poliolefin. Osady ściekowe to atrakcyjne paliwo alternatywne, z którego można korzystać do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

G-ENERGY nabyło 50 procent udziałów w POLITERM i czynnie uczestniczy przy wdrożeniu Projektu „Innowacyjna technologia wytwarzania biopaliwa POLICARBON przy wykorzystaniu osadów ściekowych oraz poużytkowych poliolefin” oraz środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki, jak również poprzez udział w tworzeniu i wspomaganiu realizacji strategii; przy czym planowany przez G-ENERGY horyzont czasowy inwestycji kapitałowej w Spółkę to pięć lat. Projekt pn. Innowacyjna technologia wytwarzania biopaliwa POLICARBON przy wykorzystaniu osadów ściekowych oraz poużytkowych poliolefin” jest realizowany w ramach konsorcjum, składającego się z międzynarodowych jednostek„ badawczych oraz podmiotów gospodarczych, i został pozytywnie oceniony, przez komisję Unijnego Programu Innowacyjnych Technologii Horizon 2020 (WASTE-6a-2015 Eco-innovative solutions).

Głównym zamierzeniem projektu jest wdrożenie technologii wytwarzania stałego Biopaliwa wtórnego POLICARBON na bazie oryginalnych, konkurencyjnych do stosowanych obecnie w kraju, rozwiązań wykorzystujących do produkcji kompozyt komunalnych osadów ściekowych pofermentacyjnych z dodatkiem biomasy oraz poużytkowych poliolefin. Innowacyjność technologii biopaliwa POLICARBON polega na przetwarzaniu osadów ściekowych w podanym kompozycie biomasy i poużytkowych poliolefin na drodze obróbki termicznej wg autorskich rozwiązań patentowych do których prawo posiada Zakład Badawczo Rozwojowy Politerm. Założenia projektu uwzględniają możliwości wykorzystywania biopaliwa POLICARBON jako paliwa wtórnego w przemyśle cementowym, w procesie produkcji klinkieru portlandzkiego oraz energetyce zawodowej do opalania kotłów pyłowych i fluidalnych. Odpowiednio rozwiązania projektu zakładają jako wynik prac badawczo-wdrożeniowych, IRC uruchomiła doświadczalną instalację produkcji biopaliwa POLICARBON, o parametrach odpowiadających wymaganiom wyżej wymienionych potencjalnych odbiorców, przemysłu cementowego i energetyki zawodowej. Przeprowadzone testy pozwoliły osiągnąć wyniki wyższe od oczekiwanych. Wytworzone paliwo o planowanej nazwie handlowej POLICARBON jest paliwem biogennym o wartościach kalorycznych, wg ustaleń dla odbiorcy nawet do 24 MJ/kg. Przeciętnie planowana jest kaloryczność rzędu 18-20 MJ/kg. Paliwo charakteryzuje się ponadto bardzo małymi wartościami chloru i siarki, co ma istotne znaczenie w procesie spalania. Technologia pozwala zagospodarować wszelkie osady pofermentacyjne, wytłoki owocowe, pomiot kurzy oraz tzw. balast posegregacyjny, który obecnie po procesach w instalacjach RIPOK trafia na wysypiska. Innowacyjna instalacja pozwala na wytworzenie paliwa w ilości ok. 60 000 Mg rocznie. Instalacja może być wykonana jako stacjonarna lub mobilna.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie o zakazie składowania komunalnych osadów ściekowych, niesprostanie unijnym przepisom będzie oznaczać wysokie kary, ponad 4 mln euro dziennie.

 

Porozumienie o współpracy z Zakładem Produkcyjno – Badawczym POLITERM w Katowicach

14 października 2014 roku zostało zawarte „Porozumienie o Współpracy” z Zakładem Produkcyjno – Badawczym POLITERM siedzibą w Katowicach.

Zakład Produkcyjno – Badawczy POLITERM z siedzibą w Katowicach dysponuje wieloletnim doświadczeniem i wiedzą w obszarze zagospodarowania osadów pościekowych, umową licencyjną na wyłączność patentu, dotyczącego sposobu wytwarzania biopaliwa z osadów pościekowych oraz zaawansowanym projektem budowy innowacyjnej instalacji, wykorzystującej charakter wody ( będącej dość istotnym składnikiem osadów) w warunkach podkrytycznych.

Zagospodarowanie ciągle wzrastających ilości osadów ściekowych jak również tzw. balastu  po segregacji z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych staje się jednym z istotnych problemów środowiskowych naszego kraju. Ze względu na przepisy unijne, od 1 stycznia 2016 r. będzie obowiązywał zakaz składowania osadów jak i zakaz składowania odpadów o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy ( wspomnianego powyżej tzw. balastu ). Pomimo, że obserwuje się ciągły rozwój technik i metod zagospodarowania osadów ściekowych, to opracowanie uniwersalnej, ekonomicznie uzasadnionej technologii ich skutecznej neutralizacji pozostaje ciągle sprawą otwartą.

Opracowana technologia spółki celowej POLITERM  z siedzibą w Katowicach pozwala na efektywne i ekonomiczne rozwiązanie powyższego problemu. Technologia jest konwersją  osadów    komunalnych,  tzw. balastu  po segregacji z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych,  przeprowadzona w sposób faworyzujący  zwęglanie  mieszaniny z wykorzystaniem poużytkowych  poliolefin,  która pozwala na uzyskiwanie  stałego  paliwa  z  w hydrotermalnych reakcjach zwęglania. Istotą procesu jest brak rygorystycznych wytycznych co do czystości frakcji wsadowej jak i  znaczny udział masowy wody. Otrzymane  paliwo stałe pod nazwą POLICARBON pomimo, iż produkowane jest z odpadów – spełnia wymogi  CEN – może stracić status odpadu, gdyż spełnia wytyczne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  i   może  być  wprowadzane  na rynek   krajowy   i  rynek  unijny.

Wykorzystanie na skalę przemysłową powyższej technologii z punktu widzenia ochrony środowiska jest dość istotne, ponieważ rozwiązuje większość problemów postępowania z odpadami w danym   regionie kraju . Emitent obecnie kontynuuje proces kapitałowego zaangażowania ww. Podmiot skutkującym pośrednio nabyciem praw majątkowych do posiadanych przez Politerm umów licencyjnych na wyłączność .

Porozumienie zostało zawarte na okres do dnia 30 marca 2015 roku z możliwością jego przedłużenia o jeden kwartał. Zawarte Porozumienie wpisuje się w strategię Spółki w zakresie dywersyfikacji rozwoju działalności w obszarze wytwarzania, poprzez budowę innowacyjnych instalacji konwertujących osady do stałego biopaliwa wtórnego oraz doradztwa branżowego, co pozytywnie zaopiniowała Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 14 października 2014 r.