New Connect

Komunikat KNF w sprawie możliwej manipulacji kursem akcji

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 06.11.2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat o zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji kursu akcji Emitenta oraz o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami Emitenta.

Komisja Nadzoru Finansowego po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego mającego na celu zbadanie okoliczności wzrostu kursu akcji Emitenta w okresie od dnia 27 lipca 2012 r. do dnia 2 października 2012 r. ustaliła, że zaobserwowany wzrost kursu akcji spółki w wyżej wskazanym okresie był przede wszystkim skutkiem działalności 2 osób fizycznych, działających na rachunkach inwestycyjnych 5 podmiotów.

Pełna treść komunikatu KNF z dnia 06.11.2012 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd Emitenta wskazuje, że okoliczności przywoływane przez Komisję Nadzoru Finansowego w komunikacie z dnia 06.11.2012 r. tj. dokonywanie transakcji przez osoby fizyczne na akcjach Emitenta w sposób uzasadniający podejrzenie dopuszczenia się manipulacji kursem akcji Emitenta, mają charakter niezależny od działań samej spółki i jej Zarządu. Zarząd oświadcza, że nie miał żadnego wpływu ani wiedzy o okolicznościach wskazanych przez KNF w komunikacie z dnia 06.11.2012 r. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że będzie podejmował działania w celu możliwie szybkiego wyjaśnienia sprawy oraz przywrócenia obrotu akcjami Emitenta.

 

Załącznik: