New Connect

Komunikat Zarządu GPW S.A. z dnia 29.01.2013 r. dotyczący warunków wznowienia obrotu akcjami Emitenta.

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.01.2013 r. Zarząd GPW S.A. w Warszawie wydał komunikat informujący o wznowieniu obrotu akcjami Spółki na podstawie Uchwały nr 115/2013 Zarząd GPW S.A. w Warszawie.
W komunikacie wskazano, że obrót akcjami Spółki zostanie wznowiony począwszy od trzeciego dnia roboczego po opublikowaniu przez Emitenta informacji o wynikach subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki emitowanych z zachowaniem prawa poboru, uchwalonej przez NWZ Emitenta w dniu 11.01.2013 r. o ile wcześniej nie zajdą okoliczności, które mogą wpłynąć na transparentność wyceny Spółki i zagrażać bezpieczeństwu obrotu jej akcjami.
Zarząd GPW S.A. poinformował, że kurs odniesienia dla akcji Emitenta po wznowieniu obrotu oraz do czasu określenia pierwszego kursu otwarcia tych akcji na rynku NewConnect wynosić będzie 0,01 zł.
W komunikacie Zarząd GPW S.A. podał szczegółowe uzasadnienie określenia kursu odniesienia na powyższym poziomie oraz wskazał, że wobec ich zajścia utrudniona jest w opinii Zarządu GPW S.A. prawidłowa ocena wartości Spółki przez inwestorów oraz, że stwarzają one zagrożenie bezpieczeństwa obrotu oraz interesu inwestorów. Wobec tego określenie kursu odniesienia na pierwszą sesję po wznowieniu obrotu na poziomie 0,01 zł należy traktować jako poziom techniczny. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd GPW S.A., że po wznowieniu obrotu wycena Spółki odbiega znacząco od racjonalnej wyceny zaprezentowanej przez Zarząd Spółki w dniu 14.01.2013 r. w raporcie bieżącym nr 4/2013, akcje Emitenta mogą zostać wykluczone z obrotu. Wobec tego notowanie akcji Spółki będzie podlegało szczególnej obserwacji. Ponadto komunikat podaje, że mając na uwadze bezpieczeństwo obrotu akcjami Emitenta, obrót akcjami w dniu wznowienia obrotu odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem analogicznym jak w dniu debiutu Spółki na rynku NewConnect, zaś do czasu określenia pierwszego kursu otwarcia po wznowieniu obrotu, ograniczenia wahań kurów nie będą obowiązywać.

Pełna treść komunikatu Zarządu GPW S.A. w Warszawie z dnia 29.01.2013 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki: