New Connect

Korekta raportu nr 42/2012 – Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd ELKOP Energy S.A. w Płocku, niniejszym dokonuje korekty raportu nr 42/2012 opublikowanego w dniu 05.12.2012r. Emitent informuje, że w dniu 29.01.2013r. do Spółki wpłynęły korekty zawiadomień członków organów Emitenta z których wynika, że w zawiadomieniach kierowanych do Spółki na skutek oczywistej omyłki pisarskiej podano nieprawidłową liczbę akcji zbytych akcji przez podmiot bliski członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu.
Emitent informuje, że osoby zawiadamiające omyłkowo podały liczbę zbytych akcji w ilości 27.522 gdy faktycznie zbytych zostało 27.552.

Wobec czego Emitent informuje, że prawidłowe brzmienie skorygowanej części raportu nr 42/2012 to:

„Zgodnie z treścią zawiadomień w dniu 03.12.2012 r. podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w ramach umowy cywilnoprawnej dokonał zbycia 27.552 akcji Emitenta w cenie 31,40 zł za każdą akcje.”