New Connect

Nabycie akcji emitenta oraz zmiany stanów pośredniego posiadania akcji.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.10.2012 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie przez spółkę DAMF Invest S.A., Pana Mariusza Patrowicza oraz Pana Damiana Patrowicza.

Zarząd wyjaśnia, że spółka DAMF Invest S.A. w Płocku złożyła zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej z podmiotem trzecim zawartej w dniu 25.10.2012 r.

Wobec faktu, że DAMF Invest S.A. oraz podmiot trzeci, z którym zawarta została umowa z dnia 25.10.2012r. są podmiotami zależnymi od Pana Mariusza Patrowicza oraz Pana Damiana Patrowicza, zawiadomienia tych podmiotów zawierają informację o tym, że liczba posiadanych przez nich łącznie pośrednio akcji Emitenta nie uległa zmianie. Zmiany nastąpiły na poziomie podmiotowym w zakresie posiadanych przez podmioty zależne od Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza akcji Emitenta.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załączniki: