New Connect

Nabycie akcji własnych

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent” „Spółka”_, zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2012/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady u _Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 74_ oraz art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 12/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO BP S.A. zleceń maklerskich na rynku NewConnect Emitent dokonał kolejnego skupu akcji własnych.
– w dniu 24 stycznia 2022 roku nabył 1 100 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,3610 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 397,10 PLN złotych. Nabyte akcje stanowią 0,0011 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,0011 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
– w dniu 25 stycznia 2021 roku nabył 12 200 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,3976 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1900,0 PLN złotych. Nabyte akcje stanowią 0,0126 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,0126 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
– w dniu 28 stycznia 2021 roku nabył 3 300 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,3505 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1 156,65PLN złotych. Nabyte akcje stanowią 0,0034 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,0034 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 229.600 akcji, które stanowią 0,2367 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,2367 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Podstawa prawna raportu: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji _UE_ 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 2 973 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.