New Connect

Nabycie akcji własnych.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent” „Spółka”_, zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2012/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady u _Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 74_ oraz art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 12/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO BP S.A. zlecenia maklerskiego na rynku NewConnect Emitent dokonał kolejnego skupu akcji własnych.

– w dniu 28 lipca 2021 roku nabył 10.000 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,511 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 5110,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0, 0103 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0, 0103 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
– w dniu 30 lipca 2021 roku nabył 9.445 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,473 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 4 467,49 PLN złotych. Nabyte akcje stanowią 0, 0097 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0, 0097 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 129.445 akcji, które stanowią 0,1334 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,1334 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna raportu: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji _UE_ 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 2 973 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.