New Connect

Nabycie akcji własnych

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. w Płocku, niniejszym informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16.12.2013r. Emitent w dniu 12.02.2014r. roku nabył łącznie 689.000 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy akcji) akcji własnych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 68.900,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100) po cenie jednostkowej 1,77 zł (jeden złoty siedemdziesiąt siedem groszy) za każdą akcję tj. za łączną cenę 1.219.530 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych 00/100).
Nabycie akcji nastąpiło poza obrotem zorganizowanym.

Nabyte w dniu 12.02.2014 r. przez Emitenta 689.000 akcji własnych Spółki, stanowi 4,24 % udziału kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 689.000 głosów stanowiących 4,24 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Emitent informuje, że aktualnie posiada 689.000 akcji własnych stanowi 4,24 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 689.000 głosów stanowiących 4,24 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W ramach programu skupu akcji własnych Emitent jest uprawniony do nabycia łącznie do 20% wszystkich akcji Spółki w terminie do końca roku 2016r. za łączną kwotę nie więcej niż 2.000.000,00 zł

Nabyte przez Emitenta akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności.