New Connect

Nabycie udziałów w AO Solar Company sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Emitent, G-Energy_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym podpisał Umowę na podstawie której nabył 50% udziałów AO Solar Company sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie _dalej: AO Solar_ wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000450821.
AO Solar to spółka celowa realizującą projekt polegający na budowie farmy fotowoltaicznej. AO Solar realizuje przedsięwzięcie elektrowni fotowoltaicznej _słonecznej_ o mocy do 1 MW i posiada wszystkie prawa i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji Projektu.
AO Solar posiada kompletny projekt instalacji wraz z niezbędnymi pozwoleniami, w szczególności pozwolenia środowiskowe, prawomocne pozwolenie na budowę, zostało wykonane przyłącze do zakładu energetycznego wraz ze zgodą na przyłączenie do sieci. Spółka posiada ważny, skuteczny i wolny od Obciążeń tytuł prawny do wszystkich Nieruchomości, w postaci umowy dzierżawy zawartej na lat 25 _dwadzieścia pięć_ z możliwością wykupu.
Sprzedający ponoszą odpowiedzialność za Naruszenie Zapewnień dotyczących AO Solar oraz stopnia zaangażowania realizowanego projektu, która podlega następującym ograniczeniom: odpowiedzialność Sprzedających wygaśnie, a Sprzedający nie będą ponosili odpowiedzialności za roszczenia z tytułu Naruszenia Zapewnień, które zostaną zgłoszone przez Kupującego po upływie _i_ 10 lat od Dnia Zamknięcia w przypadku Naruszenia Zapewnień dotyczących zdolności Sprzedających do zawarcia niniejszej Umowy oraz tytułu prawnego Sprzedających do Sprzedawanych Udziałów, oraz odpowiedzialności Spółki za zobowiązania pozabilansowe, _ii_ 6 lat od Dnia Zamknięcia w przypadku Naruszenia Zapewnień dotyczących kwestii podatków, księgowości Spółek, _iii_ po uzyskaniu ostatecznego i wykonalnego pozwolenia na użytkowanie Projektu, czyli w chwili uprawomocnienia się decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy miejscowo PINB, jednak nie później niż do 30 listopada 2024r. roku w pozostałych przypadkach Naruszenia Zapewnień.
Umowa będzie realizowana wraz z partnerem Solar-Energy S.A.
Emitent podpisał w dniu wczorajszym także przedwstępną Umowę nabycia pozostałych 50% udziałów. Zawarcie definitywnej Umowy nabycia pozostałych udziałów będzie zależało od projektu finansowego budowy instalacji fotowoltaicznej oraz dalszych negocjacji z obecnym nabywcą pozostałych 50% tj. Solar –Energy S.A.
Cena za nabyte udziały wyniosła 182 000 _sto osiemdziesiąt dwa tysiące_ zł przy czym wartość planowanej budowy farmy fotowoltaicznej w AO Solar wynosi ok 2,8 mln _dwa miliony osiemset tysięcy_ złotych.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. Zarząd G-Energy S.A. uznał tę umowę za istotną, gdyż rozpoczyna inwestycję potwierdzającą wykonanie planów dalszej dywersyfikacji działalności oraz inwestycji w sektorze czystej, zielonej energii.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.