New Connect

Nie dojście do skutku emisji akcji serii C

Zarząd ELKOP Energy S.A. w Płocku w nawiązaniu do przekazanych w raporcie nr 2/2013 z dnia 12.01.2013r. oraz raporcie nr 10/2013 z dnia 21.01.2013r. informacji o planowanym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP ENERGY S.A. z dnia 13.12.2013r. kontynuowanego po przerwie w dniu 11.01.2013r., informuje, iż emisja akcji serii C nie doszła do skutku z uwagi na brak subskrybowania przez akcjonariuszy dostatecznej liczby akcji serii C.

Zarząd Emitenta informuje, iż podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C uważa się za niedoszłe do skutku, zgodnie z art. 438 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z czym, Zarząd Emitenta informuje, że nie będzie dokonywany przydział akcji serii C.

Akcjonariusze, którzy dokonali wpłaty na pokrycie akcji serii C otrzymają zwrot wniesionych wkładów w formie przez nich wskazanej w formularzu zapisu na akcje serii C.