New Connect

O firmie

G-Energy S.A. jest spółką publiczną, notowaną na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym obszarem działalności firmy jest sektor energetyczny.

Spółka G-Energy S.A. rozpoczęła swoją działalność w październiku 2010 roku. Działalność Spółki opierała się o sektor energii odnawialnej, pozyskiwanej ze źródeł naturalnych – energia wiatru i biomasy. Zawiązanie Spółki przez doświadczone podmioty w realizacji projektów energetycznych było gwarantem uzyskania szerokich kontaktów branżowych, jest również mocnym uwiarygodnieniem spółki przed potencjalnymi inwestorami.

G-Energy S.A. od początku swojego istnienia była ukierunkowana na tworzenie najnowocześniejszych rozwiązań ekologicznych dla branży energetycznej.

Polityka rozwoju spółki w zakresie sektora energii odnawialnej charakteryzuje się dużym potencjałem rozwojowym, ale przedłużające się prace Rządu nad ustawą o odnawialnych źródłach energii spowodowały , że Spółka podjęła decyzje o rozszerzeniu zakresu swojej działalności o nowe obszary. G-Energy S.A. podjęła działania na rynku dystrybucji energii.

Ustawiczne rozwijanie działalności w ramach tego sektora ma doprowadzić, zgodnie z przyjętą przez Spółkę strategią, do zbudowania silnego podmiotu, także w dziedzinie usług dla branży energetycznej. Spółka podejmuje również współpracę z innymi podmiotami oraz podjęła działania w celu dywersyfikacji przychodów co stało się konieczne z powodu niestabilnej sytuacji prawnej dotyczącej produkcji energii odnawialnej. W IV kwartale 2013 r. Emitent zakończył proces połączenia ze Spółką Hibertus Sp. z. o.o. oraz wstrzymał produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Po sprzedaży w roku 2013 urządzeń do jej produkcji, oraz zmianach i opóźnieniach w procedowaniu ustawy o OZE, spółka rozpoczęła poszukiwania alternatywnych źródeł przychodów na szeroko rozumianym ryku energii i wytwarzania paliw alternatywnych.
W dniu 13 lutego 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany firmy spółki oraz jej siedziby. Nowa firma spółki brzmi: G-Energy S.A., natomiast siedziba spółki została przeniesiona do Warszawy. Wtedy także po analizie zmieniającej się sytuacji prawnej i ekonomicznej Zarząd podjął decyzje o wstrzymaniu procesu zakupu nowych urządzeń co na dzień dzisiejszy wydaje się decyzją słuszną zważywszy na spadające ceny energii oraz tzw. zielonych certyfikatów , których cena na przestrzeni ostatnich lat spadła o kilkadziesiąt procent. Nowy Zarząd natychmiast przystąpił do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodów Emitenta oraz poszerzenia działalności o nowe kierunki rozwoju.

W latach 2014-2017 nastąpiły istotne zmiany w akcjonariacie oraz dywersyfikacji przychodów poprzez poszerzenie działalności o nowe kierunki rozwoju Spółki. W dniu 19 maja 2017 roku Zarząd G-Energy S.A. podpisał Umowę zakupu Zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego. Na mocy przedmiotowej umowy GENERGY nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na którą składał się zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie jest projektowania, nadzoru i wykonawstwa obiektów infrastruktury gazowej w pełnym zakresie ciśnień, w szczególności dla krajowych operatorów systemu przesyłowego jak i dystrybucyjnego. Zakupiony Oddział posiada także możliwość realizacji inwestycji w obszarach energetyki cieplnej, przy kompleksowym wykonawstwie przesyłowych instalacji technologicznych oraz obiektów ochrony środowiska, a także modernizacji i remontów sieci gazowych, wykonywania przyłączy gazowych oraz agregatów i modułów kogeneracyjnych. 

Rok 2018 był pierwszym pełnym rokiem realizacji procesów dywersyfikacyjnych i generowaniem przychodów z nowego źródła. 28 czerwca 2018 WZA zdecydowało o podwyższeniu kapitału poprzez emisje akcji serii E. 2 stycznia 2019 r. Sąd Rejestrowy w Warszawie wydał postanowienie o rejestracji podwyższenia kapitału do kwoty 9.700.000,00 zł [słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych].