New Connect

Profil działalności

Spółka G-Energy S.A. rozpoczęła swoją działalność w październiku 2010 roku. Działalność Spółki opiera się o sektor energii odnawialnej, pozyskiwanej ze źródeł naturalnych – energia wiatru, biomasa i energia słońca. Zawiązanie Spółki przez doświadczone podmioty w realizacji projektów energetycznych jest gwarantem uzyskania szerokich kontaktów branżowych, jest również mocnym uwiarygodnieniem spółki przed potencjalnymi inwestorami. Obecnie Spółka poszerza profil działalności o usługi na rynku gazowym.

Polityka rozwoju spółki w zakresie sektora energii odnawialnej charakteryzuje się dużym potencjałem rozwojowym. Prowadzenie działalności w tej branży ma uczynić G-Energy S.A. podmiotem działającym w oparciu o innowacyjne technologie. Wyodrębnienie części projektów do nowo zawiązanej spółki ułatwi pozyskanie kapitału na realizację tych przedsięwzięć.

  • Projektowanie, nadzór i wykonawstwo obiektów infrastruktury gazowej w pełnym zakresie ciśnień oraz budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.

Emitent rozpoczął w 2017 roku współpracę ze spółką działającą na rynku usług energii gazowniczej czego efektem było nabycie Zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz udziałów w spółce branżowej, co stanowiło praktycznie natychmiastową możliwość generowanie przychodów z tego segmentu rynku. Głównym zakresem decydujących obecnie o przychodach w działalności Spółki jest projektowanie, nadzór i wykonawstwo obiektów infrastruktury gazowej w pełnym zakresie ciśnień, w szczególności dla krajowych operatorów systemu przesyłowego jak i dystrybucyjnego. Poza tym Spółka ma możliwość realizacji inwestycji w obszarach energetyki cieplnej, przy kompleksowym wykonawstwie przesyłowych instalacji technologicznych oraz obiektów ochrony środowiska.

W ramach tej działalności Spółka na lata 2020 – 2022 planuje pozyskać kolejne Umowy Ramowe dotyczące projektowania i wykonania prac w sektorze usług gazowych w szczególności projektowaniu i budowie przyłączy gazu wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, gazociągów, odcinków gazociągów wraz z przyłączami, stacji gazowych budowy nowych stacji pomiarowych gazu wysokiego ciśnienia.

  • Projekty energetyczne związane z wykorzystaniem gazu ziemnego.

Planowany jest udział w  projektach energetycznych związanych z wykorzystaniem gazu ziemnego w celu produkcji ciepła i energii elektrycznej, między innymi z  budowaniem infrastruktury  turbin gazowych i kotłowni szczytowych. Ambitnym celem Zarządu jest podjęcie współpracy przy realizacji zadań strategicznych dla krajowych Operatorów Systemu Gazowniczego, takich jak budowa tłoczni gazu, węzłów gazociągów wysokiego ciśnienia, stacji pomiarowych czyli wysoko specjalistycznych robót z wykorzystaniem potencjału kadry inżynieryjnej Emitenta oraz doświadczonej kadry wykonawczej.

  • Nowe kierunki rozwoju rynku gazowego.

Rynek LNG – coraz większe znaczenie przypisuje się wykorzystaniu na światowym rynku energii skroplonego gazu ziemnego – LNG. W skali globalnej ma to być paliwo przyszłości. W Polsce technologia LNG nie jest jeszcze rozpowszechniona, ale istnieje szereg przesłanek, do zmiany obecnego stanu rzeczy. Spółka planuje pozyskać stałych partnerów do współpracy przy projektach w tej gałęzi rynku gazowego z wykorzystaniem przeprowadzonych analiz i już podpisanych listów intencyjnych. Wielką zaletą LNG jest jednak fakt, że w wyniku skroplenia objętość gazu ziemnego zmniejsza się aż 630 razy. Ponadto skraplanie gazu ziemnego wiąże się z bardzo dokładnym jego oczyszczeniem – z dwutlenku węgla, azotu, propanu-butanu, wilgoci itp. Jest to czyste paliwo o wysokiej liczbie oktanowej rzędu 130.

Również po powtórnej zmianie LNG na postać gazową pozostaje bardzo niewiele zanieczyszczeń i gaz jest pozbawiony wilgoci (inne gazy wymagają tzw. odparowania).