New Connect

Władze G – Energy S.A.

Zarząd

 

 

Wykształcenie;

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, kierunek: Górnictwo i Geologia, w zakresie Gazownictwo Ziemne.

 

Doświadczenie zawodowe;

 

2010 – 2017 INVESTUS CAPITAL S.A. ( METALKON S.A. ) z siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu.

Inwestycje Spółki w innowacyjne kierunki gospodarki odpadami, szczególnie w zagospodarowanie osadów ściekowych z wykorzystaniem wody podkrytycznej. Działania mające na celu wprowadzenie przemysłowe technologii, współpraca ze znaczącymi jednostkami badawczymi oraz potencjalnymi odbiorcami przemysłu cementowego.

Inwestycje i prowadzenie procesu kompleksowego lakierowania lamp typu PAR dla Philips Polska.

Inwestycje i zawiązanie spółki celowej z podmiotem ukraińskim w przedmiocie wprowadzenia na rynek europejski innowacyjnej hydroizolacji produkcji ukraińskiej.

Budowa zaplecza parku maszynowego dla obróbki wtórnej odpadu poliolefin, wykonanie prototypu innowacyjnej maszyny do rozdrabiania folii, brak odpowiednika w rozwiązaniach przemysłowych.

Gospodarka nieruchomościami przemysłowymi i biurowymi należącymi do Spółki.

Wprowadzenie w Spółce zasad równoważnego rozwoju, podpisanie Karty Różnorodności.

 

2015-2016 ENDOSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w m. Kopalina – Wiceprezes Zarządu.

Budowanie pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi i rynkiem kapitałowym.

Stały monitoring rynku robót budowlanych w sektorze gazowym – analiza trendów w kontekście rozwoju spółki i podnoszenia jej wartości.

Rozwój organizacji poprzez budowę i implementację narzędzi oraz procesów wspierających codzienne zarządzanie spółką.

zarządzanie operacyjne realizacją specjalistycznych robót budowlanych dla sektora gazowego tj. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 

2001 – 2005 Przedsiębiorstwo Branżowe Gazownia Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie – Kierownik  ds. eksploatacji stacji gazowych, Mistrz sieci, instalacji gazowych i sanitarnych.

Dozór techniczny nad procesami eksploatacji stacji gazowych wysokiego i średniego ciśnienia.

Wykonywanie czynności sprawdzających przebieg procesu eksploatacji, fizyczny dozór i kontrola na obiektach gazowych.

 

2001 PGNiG S.A. Regionalny Oddział Przesyłu w Poznaniu – Stażysta, Pracownik Techniczny.

 

Ponadto Pan Grzegorz Cetera jest członkiem – założycielem Stowarzyszenia Inwestorów Społecznie Odpowiedzialnych z siedzibą w Warszawie. Jest autorem Patentu w treści „Sposób wytwarzania biopaliwa z komunalnych osadów pościekowych, osadów  i wytłoków owocowych oraz poużytkowych poliolefin, a także urządzenie do wytwarzania biopaliwa z komunalnych osadów pościekowych, osadów i wytłoków owocowych oraz poużytkowych poliolefin” P.409868/ PAT 236270.

 


 Rada Nadzorcza


Wykształcenie;

– 2004 doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

– 1985 mgr inż. Zootechnik – Wydział Zootechniki Akademia Techniczno – Rolnicza w Bydgoszczy

Przebieg pracy zawodowej.

 • 1987 – 1989 KPGR Goleniów – kierownik zakładu – Gospodarstwo Rolne Stepnica
 • 1989 – 1990 KPGR Wapnica – wicedyrektor Kombinatu
 • 1990 – 1992 Urząd Wojewódzki Szczecin – dyrektor Wydziału Rolnictwa
 • 1992 – 1993 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa – dyrektor Oddziału Szczecin
 • 1993 sekretarz stanu – Kierownik Resortu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w rządzie Hanny Suchockiej
 • 1995 – 1997 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Dyrektor ds. Osadnictwa
 • 1997 – 1999 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rządzie Jerzego Buzka
 • 1997 – 2001 Poseł na Sejm RP III Kadencji

Po zakończeniu pracy w parlamencie od 2001 między innymi;

 • wykładowca – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • własna działalność gospodarcza
 • założyciel i przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca

Najważniejsze odznaczenia i nagrody;

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (3 czerwca 2011)
 • Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego za rok 2009 w dziedzinie promocja województwa

Książki opublikowane przed 2004r;

 • „Warunki przejęcia gospodarstw rolnych”, Wydawnictwo Duszpasterstwa  Rolników, Włocławek 1993

Artykuły i publikacje sprzed 2004r;

 • Rola polityków i Kościoła w okresie transformacji rolnictwa polskiego i dobie integracji z Unią Europejską”, Kalendarz Rolników 1996,
 • „Osadnictwo po byłych PGR-ach”, Kalendarz Rolników 1997, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 1997
 • „Razem możemy nie obawiać się przyszłości”, Kalendarz Rolników 1999, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 1999
 • „Modernizacja wymogiem chwili”, Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego, nr 7/2003
 • „Paradygmat wsi polskiej”, Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego, nr 1/2004
 • „Problemy adaptacyjne polskiej wsi i rolnictwa w kontekście integracji z Unią Europejską” – rozprawa doktorska, 2004

Artykuły i publikacje po 2004r;

 • „Polskie rolnictwo w perspektywie trendów światowych”, Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego, nr 2/2005;
 • „Polska liga europejska”, Rzeczpospolita z dnia 14 marca 2005 r.
 • „Czwórmiasto Kujawsko – Pomorskie jako element regionalnych studiów strategicznych”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2008 r.
 • „Solidarna Polska w liberalnej Europie”, [w:] Dylematy współczesnego Liberalizmu, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2008

Konferencje – zestawienie z lat 2004 – 2009;

 • 2004 – 2009 – Forum Ekonomiczne w Krynicy – moderator panelu dotyczącego perspektyw rozwoju rolnictwa w skali globalnej;
 • 2004 –  2009 –  Forum Gospodarcze w Ciechocinku/Toruniu (od 2008 r.) – organizator
 • 2005 – konferencja naukowa „Regiony Europy Środkowej i Wschodniej Wobec globalizacji i integracji międzynarodowej”, Ciechocinek 2005 – prelegent „Koncepcja Four City jako element regionalnych studiów strategicznych”
 • 2005 – konferencja organizowana wspólnie z Wyższą Szkołą Gospodarki „Rewitalizacja gmin wiejskich kujawsko – pomorskiego Obszaru metropolitalnego”;
 • 2006 – konferencja Agencji Wspierania Inicjatyw Lokalnych S.A., Poznań 2006 – prelegent – „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwój inwestycji lokalnych”;
 • konferencja Krakowskiego Parku Technologicznego, Kraków
 • 2006 – prelegent „Finansowe środki zewnętrzne i ich rola Inwestycyjna”;
 • konferencja Agencji Rezerw Materiałowych, Kierz k/Poznania
 • 2006 – konferencja „Dylematy współczesnego liberalizmu”;
 • 2009 – panel dyskusyjny „Dylematy współczesnego konserwatyzmu”
 • Podczas XVI Forum Gospodarczego w Toruniu (21 kwietnia 2009 r.)

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności emitenta i nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Wykształcenie;

wyższe techniczne – magister inżynier chemii, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej

Rok ukończenia: 1983

Działalność zawodowa i publiczna;

 • od 2007 roku – działalność gospodarcza – doradztwo gospodarcze pod firmą: „Jacek Piechota Solution Partners”
 • od października 2007 prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej
 • od sierpnia 2012 prezes Stowarzyszenia „Europa-Północ-Wschód”
 • od grudnia 2012 – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” Sp.z o.o.
 • od 2005 roku – przewodniczący Rady Szczecińskiej Fundacji „Talent – Promocja – Postęp”

Doświadczenie zawodowe;

 • Od 2007 – przedsiębiorca
 • 2009 – 2010 – prezes Zarządu Unii Gospodarczej Samorządowych Funduszy Pożyczkowych „Samorządowa Polska” S.A.
 • 2001 – 2005 – minister gospodarki, sekretarz stanu w MGPiPS, w MGiP, minister gospodarki i pracy
 • 1990 – 2007 – poseł zawodowy (od 1985 – poseł na Sejm)

Działalność parlamentarna;

Poseł na Sejm IX, X, I, II, III, IV i V kadencji, nieprzerwanie od 1985 do 2007 roku poseł z okręgu szczecińskiego (woj. Zachodniopomorskie)

W Sejmie V kadencji:

 • Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości – przewodniczący komisji
 • Komisja Gospodarki
 • Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego SLD ds.polityki gospodarczej

W czasie IV kadencji – członek rządu

W Sejmie III kadencji:

 • Komisja Małych i Średnich Przedsiębiorstw – przewodniczący komisji
 • Komisja Transportu i Łączności – czł. podkomisji ds. łączności
 • Czł. Prezydium Klubu Parlamentarnego SLD

W Sejmie II kadencji:

 • Komisja Transportu, Łączności, Handlu i Usług – czł. podkomisji ds. łączności
 • Komisja Przekształceń Własnościowych – wiceprzew. podkomisji ds. restrukturyzacji sektora paliwowo – energetycznego
 • przewodniczący podkomisji i sprawozdawca m.in. ustaw: o nowelizacji ustawy o łączności, ustawy o PPUP Poczta Polska

Działalność w Radzie Ministrów RP;

 • od kwietnia do października 2005: Minister Gospodarki i Pracy, wiceprzewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, przewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych
 • w latach 2001 – 2005: Minister Gospodarki (2001 – 2003), sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (2003 – 2004), sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (2004 – 2005), Minister Gospodarki i Pracy (2005)
 • jako minister gospodarki odpowiedzialny za działy administracji: gospodarka, polityka regionalna, turystyka
 • odpowiedzialny m.in. za opracowanie systemu absorpcji funduszy unijnych, Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju na lata 2002 – 2003 i Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006
 • członek Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych (2003)
 • członek Komitetu Badań Naukowych (2001 – 2003)
 • wiceprzewodniczący Komitetu Offsetowego (2003-2005)
 • negocjator programów offsetowych: Lockheed Martin (2003), Patria i Oto Melara (2004)
 • w latach 2003 – 2005: przewodniczący międzyresortowych zespołów:  ds. polityki energetycznej, ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, ds. restrukturyzacji sektora stoczniowego, ds. restrukturyzacji spółek Daewoo w Polsce,

Działalność gospodarcza, publiczna i społeczna;

 • od 1973 roku członek Związku Harcerstwa Polskiego: drużynowy (1975 – 1983), komendant Hufca ZHP Szczecin Nad Odrą (1981 – 1985), komendant Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP (1985 – 1990), członek Prezydium Rady Naczelnej ZHP (1985 – 1989), wiceprzewodniczący Społecznej Rady ZHP (1991 – 1992), od 2005 do 2007 roku przewodniczący Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa w Szczecinie
 • w latach 1979 – 1983 członek Socjalistycznego Związku Studentów Polskich i Zrzeszenia Studentów Polskich: członek prezydium Rady Uczelnianej SZSP Politechniki Szczecińskiej (1980 – 1981), przewodniczący Studenckiego Kręgu Instruktorskiego ZHP PS (1980 – 1981), wiceprzewodniczący i przewodniczący Ogólnopolskiej Rady SKI ZHP (1982 – 1983)
 • w latach 1995 – 1997 – członek Rady Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. w Warszawie
 • w latach 1996 – 1999 – członek Rady Nadzorczej ESPEBEPE Holding S.A. w Szczecinie – budowlanej spółki giełdowej
 • w roku 2009 inicjator zorganizowania w Świnoujściu – Heringsdorfie corocznego forum ekonomicznego „Baltic Business Forum”, w roku 2010 współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Baltic Business Forum, od 2012 prezes Stowarzyszenia – obecnie pod nazwą Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód
 • w latach 1998 – 2005 z nominacji Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego członek Kapituły Godła „Teraz Polska” – konkursu promującego najlepsze polskie firmy, produkty i usługi
 • w 2001 roku z nominacji Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka – członek Rady Telekomunikacji
 • inicjator zorganizowania i przewodniczący Rady Programowej I i II Szczytu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Pomorza Zachodniego w latach 1999 – 2000
 • założyciel i w latach 1993 – 2001 prezes Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja – Postęp, prowadzącej działalność edukacyjną i wspierającą młodzież uzdolnioną, od 2005 roku – przewodniczący Rady Fundacji
 • założyciel i w latach 1995 – 2001 członek Rady Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni
 • założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Pomorza Zachodniego „Klub Szczeciński” w Warszawie i w latach 1995 – 2001 jego prezes,
 • w 2005 roku założyciel i do 2012 roku przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Szczecińskiej

Odznaczenia i wyróżnienia;

 • Brazylijski Order Krzyża Południa – Prezydent Federacyjnej Republiki Brazylii 18.04.2002
 • Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą RFN – Prezydent RFN 30.08.2005
 • Honorowy Obywatel Gminy Myślibórz – 9.11.2002
 • Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju” – Minister Obrony Narodowej 30.07.2003
 • Czarny Diament 2005 – za zasługi dla polskiej gospodarki – Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego
 • Złoty Medal im.J.Kilińskiego z odznaką – za zasługi dla Rzemiosła Polskiego – Związek Rzemiosła Polskiego 29.06.2001
 • Solidny Partner Kupca Polskiego – Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług  28.06.2005
 • Zasłużony dla FSO – 2006
 • Honorowa Złota Odznaka Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – Zarząd RIG 11.06.2002

ZAINTERESOWANIA;

 • literatura SF. turystyka, pływanie, narciarstwo

Stan cywilny;

 • Żonaty – żona Ewa (nauczycielka j.pol.), dwaj synowie, Przemysław (l.29) i Łukasz (l.27)

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności emitenta i nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 


 

magister ekonomii – ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Jego zainteresowania spowodowały, że ukończył także studia podyplomowe na kierunku „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ekspert w dziedzinie zarządzania sprzedażą, w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z kluczowymi klientami w sektorze B2B. Posiada bogate doświadczenie w branży FMCG, OZE i branży instalacji sanitarno-grzewczych. Zna uwarunkowania rynku inwestycji. Żywo zainteresowany rozwojem branży OZE w Polsce, jest zwolennikiem szerokiego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych.

Przez wiele lat pracował dla liderów branży FMCG, najpierw na rynku napojów – Pepsi Co, następnie na rynku art. tytoniowych – Philip Morris Polska S.A. Wielokroć negocjował warunki współpracy z partnerami biznesowymi, uzgadniał plany sprzedażowe, planował, realizował i kontrolował budżety sprzedaży i promocji. Ma doświadczenie w pracy projektowej – zarządzał wieloma projektami od planowania, po realizację i ewaluację. Przez wiele lat prowadził działalność gospodarczą, gdzie zarządzał firmą, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania sprzedażą.

Współpracuje z projektantami, inwestorami i dostawcami branży budowlanej. Opracował i realizuje projekt skierowany do instalatorów branży sanitarno – grzewczej.

Marek jest doświadczonym kierownikiem. Zarządzał wieloosobowymi zespołami pracowników począwszy od rekrutacji, przez bieżące zarządzanie pracą i nadzór na realizowanymi przez zespół zadaniami (w tym oceny, planowanie rozwoju, coaching) po przygotowywanie pracowników (spełniających oczekiwane przez pracodawców warunki) do sukcesji. Pod jego kierownictwem zbierało szlify wielu aktualnych managerów.

Działa także w trzecim sektorze – jest wiceprezesem zarządu w Stowarzyszeniu Inwestorów Społecznie Odpowiedzialnych. Przedmiotem działalności jest propagowanie wśród akcjonariuszy, wspólników, członków organów spółek kapitałowych oraz ich doradców idei społecznej odpowiedzialności biznesu, pogłębianie świadomości i wiedzy o CSR.

Prywatnie jest mężem Ilony – są parą od czasów licealnych, mają dwóch dorosłych synów – Bartosza i Michała.

 


 

magister prawa – Radca Prawny, członek OIRP w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, studiów podyplomowych „LLM in International Commercial Law” (ALK), studiów podyplomowych „Modern Ship Management” Akademia Morska w Gdyni oraz studiów podyplomowych „Marine Insurance” w World Maritime University. Stypendysta DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) na Uniwersytecie Bayreuth (Niemcy).

Posiada ponad 10 letnie prawnicze doświadczenie zawodowe, które zdobywał współpracując z renomowanymi polskimi kancelariami prawnymi oraz świadcząc obsługę prawną jako prawnik wewnętrzny dla podmiotów z branży spożywczej, budowlanej, energetycznej oraz dla jednego z międzynarodowych armatorów i operatorów logistycznych.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz w przygotowaniu i realizacji złożonych inwestycji infrastrukturalnych, w szczególności w odnawialne źródła energii (OZE).

Szczególne doświadczenie posiada także w zakresie prawa morskiego oraz tzw. Marine Insurance & claims management w krajowym i międzynarodowym transporcie morskim – związanego m.in. z roszczeniami i odszkodowaniami z tytułu wypadków i zdarzeń morskich  takich jak: Hull & Machinery, Cargo, Personal Injuries, Loss of Hire oraz Charter Party disputes etc.), a także w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych i sądowych z w/w zakresu.


 

Magister prawa oraz magister ekonomii. Posiada 14-letnie doświadczenie w pracy, zdobyte m.in. jako Członek Zarządów (m.in. spółki produkcyjnej zatrudniającej ponad 500 pracowników), podczas restrukturyzacji przedsiębiorstw, pracy w mediach oraz w sektorze publicznym. Ponadto od 12 lat prowadzi własną działalność gospodarczą. Jest doradcą restrukturyzacyjnym (licencja nr 1325), reprezentującym wierzycieli oraz dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz wyznaczanym przez Sądy m.in. jako nadzorca sądowy, syndyk oraz tymczasowy zarządca.

Od 2020r. jest zarządcą przymusowym spółki Metropolitan Investment S.A. oraz licznych spółek powiązanych. Jest również mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, magistrem prawa, absolwentem Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie (2012r.), oraz magistrem ekonomii, absolwentem Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2020r.).
Od 2008 roku prowadzi w Niemczech, a od 2019 roku również w Polsce własną działalność gospodarczą. Od 2020 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki Skyline Investment S.A., notowanej na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych. Od 2019 roku jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Lesku.
W 2019 roku był również Członkiem Zarządu spółki Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji w Lublinie oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku. Od 2018 roku jest Starszym Wykładowcą w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansów Publicznych na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie oraz samozatrudnionym konsultantem w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. W latach 2016-2017 Członek Zarządu spółki ST3 Offshore Sp. z o.o. w Szczecinie (wcześniej w 2016 roku Doradca Zarządu). W 2017 roku dodatkowo Członek Zarządu spółki Mars Most Brdowski Sp. z o.o. w Szczecinie oraz Członek Zarządu spółki ST3 Offshore GmbH w Hamburgu. W latach 2014-2016 Dyrektor biura Rady ds. Więzi Społecznej przy rządzie kraju związkowego Berlina oraz Asystent Zarządu największej organizacji pożytku publicznego w Berlinie, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband LV Berlin e.V. (z ponad 760 organizacjami członkowskimi oraz ponad 50.000 pracownikami), wcześniej w 2014 roku pracownik biura prasowego. Dodatkowo w latach 2015-2016 Dyrektor projektu „Work-forRefugees.de”, Bürger aktiv gGmbH. Wcześniej w latach 2008-2014 pracownik biura prasowego Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, w 2008 roku dodatkowo asystent projektu „Nazis-auslachen.de”, a w latach 2007-2011 współpracownik redakcji dzienników „Berliner Morgenpost“ oraz „DIE WELT“. W latach 2006- 2008 asystent posła do parlamentu kraju związkowego Berlina.