New Connect

Oferta G-Energy jako najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego.

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka została zawiadomiona o uzyskaniu maksymalnej ilości punktów w II etapie postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: UMOWA RAMOWA – Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m³/h od istniejących gazociągów w polskiej spółce gazownictwa sp. z o. o. oddział zakład gazowniczy w Zabrzu- w podziale na 9 części zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest projektowanie i budowa przyłączy gazu średniego i niskiego ciśnienia o poborze gazu do 10 m3/h w zakresie średnic od DN 25 PE do DN 63 PE od istniejących gazociągów. Umowa dotyczy Obszaru nr 1: teren działania Gazowni w Będzinie obejmujący miasto Dąbrowa Górnicza, miasto Sławków. Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania kwoty przysługującego Emitentowi wynagrodzenia. 
GENERGY będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 3 000 000,00 PLN _trzy miliony złotych_ netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług _VAT_. 
Obecnie Emitent po II Etapie – negocjacjach cenowych, w których uzyskał maksymalna ilość 100 pkt., oczekuje na rozstrzygnięcie postepowania w formie decyzji Zarządczej Zamawiającego.
Zamawiający zastrzegł brak możliwości wniesienia protestu i odwołania.