New Connect

Ogłoszenie ofert G-Energy jako najkorzystniejszych.

Ogłoszenie ofert G-Energy jako najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego PSG obszar działania gazowni w Tychach. 

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o uzyskaniu maksymalnej ilości punktów w II etapie postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: „UMOWA RAMOWA – Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 mł/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu- w podziale na 4 części zamówienia”. Znak postępowania: 2020/W100/WNP-028936.
Emitent przedstawił najkorzystniejsze oferty dla części: Obszar nr 21: teren działania Gazowni w Tychach obejmujące miasto Tychy, gminę Kobiór; Obszar nr 23: teren działania Gazowni w Tychach obejmujące Powiat bieruńsko-lędziński, gminę Chełm Śląski.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań polegających na projektowaniu i budowie przyłączy gazu śr/c i n/c w zakresie średnic od DN 25 PE do DN 63 PE od istniejących gazociągów związanych z przyłączeniem nowych odbiorców o poborze gazu do 10 m3/h na terenie objętym działaniem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu. Przedmiot zamówienia został podzielony na Obszary _części Zamówienia_.
kompleksowa realizacja przyłącza gazowego tj. wykonanie zadań określonych łącznie: 1_opracowanie dokumentacji uproszczonej lub projektu Budowlanego przyłącza gazowego _odcinek od istniejącego gazociągu_ 2_ realizacja robót budowlano montażowych związanych z wykonaniem przyłącza gazowego.
GENERGY będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości co najmniej: Obszar nr 21: teren działania Gazowni w Tychach obejmujące miasto Tychy, gminę Kobiór – 1 125 000,00 zł netto; Obszar nr 23: teren działania Gazowni w Tychach obejmujące Powiat bieruńsko lędziński, gminę Chełm Śląski- 550 000,00 zł netto;. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług _VAT_.
Obecnie Emitent jest po II Etapie – negocjacjach cenowych, w których uzyskał maksymalna ilość 100 pkt.
Zamawiający zastrzegł brak możliwości wniesienia protestu i odwołania.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.