New Connect

Oferta G-Energy najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego.

                   
  Ogłoszenie oferty G-Energy jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego obszar działania gazowni Jaworzno.

 

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka została zawiadomiona o uzyskaniu maksymalnej ilości punktów w II etapie postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: UMOWA RAMOWA – Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 mł/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu- w podziale na 6 części zamówienia”. Znak postępowania: 2020/W100/WNP-027805.
Emitent przedstawił ofertę dla części: Obszar nr 29 obejmujący miasto Jaworzno, miasto Imielin i 30 obejmujący miasto Mysłowice, na terenie działania Gazowni w Jaworznie.
Przedmiotem zamówienia są zadania polegające na projektowaniu i budowie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia PE w zakresie średnic od DN 32 do DN 160 wraz z przyłączami gazowymi w zakresie średnic od DN 25 do DN 63 oraz projektowanie i budowa przyłączy gazu średniego i niskiego ciśnienia PE w zakresie średnic od DN 25 do DN 63 z punktami gazowymi wraz z gazomierzami miechowymi od GM10 do GM40 związanych z przyłączeniem nowych odbiorców na terenie objętym działaniem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu Przedmiot zamówienia został podzielony na Obszary _części Zamówienia_.
Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania kwoty przysługującego Emitentowi wynagrodzenia. Prognozowana ilość zleceń jednostkowych w okresie 12 miesięcy dla obszaru 29 i 30 przysługujących emitentowi wynosi co najmniej 72 zlecenia.
GENERGY będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN _jeden milion złotych_ netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług _VAT_.
Obecnie Emitent jest po II Etapie – negocjacjach cenowych, w których uzyskał maksymalna ilość 100 pkt.
Zamawiający zastrzegł brak możliwości wniesienia protestu i odwołania.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.