New Connect

Otrzymanie zawiadomień od akcjonariusza Global Energy S.A. o zwiększeniu zaangażowania w spółce G-Energy S.A.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniach 26.06.2014 r. i  01.07.2014 r. do Spółki wpłynęły informacje o zwiększeniu zaangażowania przez akcjonariusza Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, o czym spółka poinformowała w komunikatach bieżących : ESPI nr 12/2014 i ESPI nr 14/2014.

Zarząd Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej również „Spółką”) zawiadomił G-Energy S.A., iż na podstawie zawartych w dniu 23 czerwca 2014 roku transakcji zwykłych sesyjnych na rynku nieregulowanym, Spółka nabyła łącznie 860.000 (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Defilad 1 (dalej zwanej „transakcją”).Zarząd Global Energy S.A. wskazał, iż przed ww. transakcją Spółka posiadała 1.640.000 (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy) akcji spółki G-Energy S.A. (dalej zwanej „G-Energy”), uprawniających do 1.640.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy, stanowiących 10,09% (słownie: dziesięć i dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy. W skutek zawarcia ww. transakcji zmienił się stan posiadania akcji G-Energy przez Spółkę ponad próg 15%, który w jej wyniku wyniósł 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, uprawniających do 2.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy, stanowiących 15,38% (słownie: piętnaście i trzydzieści osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy. Zarząd Global Energy S.A. wskazał również, że w odniesieniu do informacji o zamiarze dalszej zmiany zaangażowania w ogólnej liczbie głosów G-Energy na przestrzeni 12 miesięcy oraz w związku z przekroczeniem przez Spółkę progu 15% na WZA G-Energy – zamierza zwiększać zaangażowanie w G-Energy, celem realizacji nowej strategii inwestycyjnej oraz kontynuacji rozwoju działalności Spółki. Powyższe założenia będą realizowane równolegle do postępu rozwoju działalności G-Energy w 3 kwartale 2014 roku oraz potencjału wzrostu wartości G-Energy. Jednocześnie Zarząd Global Energy S.A. poinformował, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych., tj. podmioty lub osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez Emitenta akcji G-Energy.