New Connect

Otrzymanie zawiadomień od akcjonariusza STARHEDGE S.A. o zwiększeniu zaangażowania w spółce G-Energy S.A.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ,informuje,  że STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie  zwiększył  zaangażowanie w akcje G-Energy S.A. , o czym spółka poinformowała w komunikatach bieżących : ESPI nr 21/2014 i ESPI nr 24/2014.

W skutek zawarcia ww. transakcji zmienił się stan posiadania akcji G-Energy przez Spółkę ponad próg 33 1/3%, który w jej wyniku wyniósł 6.410.000 (słownie: sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy) akcji, uprawniających do 6.410.000 na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy, stanowiących 39,45% (słownie: trzydzieści dziewięć i czterdzieści pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy. Jednocześnie informujemy, że w okresie od momentu zawarcia transakcji do momentu powstania obowiązku o ich zawiadomieniu nastąpiła dalsza zmiana stanu posiadania akcji G-Energy przez Spółkę w skutek której Spółka nabyła łącznie 2.197.917 (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji G-Energy, uprawniających do 2.197.917 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy, stanowiących 13,52% (słownie: trzynaście i pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy. W związku z dojściem do skutku powyższego Spółka posiada łącznie 8.607.917 (słownie: osiem milionów sześćset siedem tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji spółki G-Energy S.A., uprawniających do 8.607.917 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy, stanowiących 52,97% (słownie: pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy.

Zarząd STARHEDGE S.A. wskazuje również, że w związku z przekroczeniem przez Spółkę progu 50% na WZA G-Energy – nie wyklucza dalszego zwiększania zaangażowania w G-Energy, celem realizacji nowej strategii inwestycyjnej oraz kontynuacji rozwoju działalności STARHEDGE SA. Powyższe założenia będą realizowane równolegle do postępu rozwoju działalności G-Energy w 3 kwartale 2014 roku oraz potencjału wzrostu wartości G-Energy.