New Connect

Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza STARHEDGE S.A. o zwiększeniu zaangażowania.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym do Spółki wpłynęła informacja o zwiększeniu zaangażowania przez akcjonariusza STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie o następującej treści:

Zarząd STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „STARHEDGE”) zawiadamia o powzięciu informacji o uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczącego zarejestrowania podwyższania kapitału zakładowego spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „GENERGY”) w związku ze zrealizowaną przez GENERGY emisją akcji serii C w liczbie 30.745.632 o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W skutek dokonania przez ww. Sąd prawomocnego wpisu, doszło do zmiany stanu posiadania przez STARHEDGE akcji GENERGY powyżej ustawowego progu 25%. W skutek objęcia przez STARHEDGE w ramach ww. emisji akcji GENERGY w łącznej ilości 12.150.000, nastąpiło zwiększenie udziału STARHEDGE w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu GENERGY z 2.450.000 do 14.600.000 głosów tj. z odpowiednio z 15,08% udziału kapitale i głosach wg. ilości wszystkich akcji sprzed rejestracji podwyższenia kapitału GENERGY wynoszącej 16.250.000 do 31,07% udziału kapitale i głosach wg. ilości wszystkich akcji GENERGY po podwyższeniu kapitału wynoszącej 46.995.632 (dalej zwanej „Transakcją”). Ww. transakcja skutkuje zwiększeniem o więcej niż 2% głosów na Walnym Zgromadzeniu GENERGY, i w konsekwencji stanu posiadania powyżej ustawowego progu 25 procent wszystkich akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu GENERGY. Przed wyżej opisaną transakcją STARHEDGE posiadał 2.450.000 akcji, odpowiadających 15,08% (słownie: piętnastu i ośmiu setnym procenta) udziału w kapitale i wszystkich głosach na Walnym Zgromadzeniu GENERGY. Zwiększenie udziału w GENERGY wynika z konsekwencji realizacji wcześniej zadeklarowanego dokapitalizowania GENERGY, o którego wynikach STARHEDGE informował, że zawiadomi w stosownym czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przekazanie informacji w tym zakresie jest wyrazem realizacji obowiązku STARHEDGE utrzymania transparentności zmian stanu posiadania akcji GENERGY oraz przedstawiania uczestnikom rynku i akcjonariuszom STARHEDGE oraz GENERGY zamiarów inwestycyjnych jako dotychczasowego strategicznego inwestora GENERGY. Równolegle Zarząd STARHEDGE podkreśla, że w wyniku realizacji ww. transakcji, STARHEDGE zmienił stan posiadania o ponad 2 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu GENERGY, o którym zgodnie z ustawą zobowiązany jest zawiadomić posiadając akcje spółki publicznej stanowiące ilość w przedziale 10 – 33 procent wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd STARHEDGE wskazuje, że w odniesieniu do informacji o zamiarze dalszej zmiany zaangażowania w ogólnej liczbie głosów GENERGY na przestrzeni 12 miesięcy mimo obecnego zwiększenia stanu posiadania o ponad 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu GENERGY – nie odstępuje od deklaracji inwestycyjnych wobec GENERGY przekazanych w poprzednich zawiadomieniach i oświadczeniach, które będą skutkować zwiększaniem stanu posiadania w przyszłości w przypadku pozytywnych efektów realizacji przez GENERGY przyjętej strategii rozwoju.

Jednocześnie Zarząd STARHEDGE S.A. informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych., tj. podmioty lub osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez Emitenta akcji GENERGY.