New Connect

Podpisanie 4 Umów w postępowaniu o zamówienie niepubliczne oraz złożenie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym.

W dniu 13.09.2017 r. ,w wyniku realizacji wyboru najlepszych ofert dotyczących zamówień niepublicznych, pomiędzy GENERGY a Polską Grupą Gazownictwa z siedzibąw Warszawie oddział zakład gazowniczy w Opolu („PSG”), zawarte zostały 4 Umowy Ramowe na projektowanie i budowę przyłączy gazowych o poborze do 10 m/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oddział zakład gazowniczy w Opolu gazownie w Kędzierzynie Koźlu, Brzegu, Krapkowicach oraz Kluczborku na łączną kwotę 1.200.000 zł. netto. Umowy zostały zawarte na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z tym zastrzeżeniem, że we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo do udzielania Zleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do ich przyjęcia, natomiast Strony uzgodniły, że okres obowiązywania Umowy ulegnie zakończeniu z chwilą zakończenia robót wykonywanych w ramach wszystkich udzielonych Zleceń, tj. także po dniu, w którym zgodnie z regułą obliczania terminów wyrażonych w miesiącach, wynikającą z Kodeksu cywilnego, upływa 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jednocześnie Spółka powzięła wiadomość, że złożona oferta do postępowania publicznego pn.: „2017/W200/WUP-000003 Wykonanie projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 CN 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski – Paczków, odcinek: Hanuszów–Otmuchów, o długości ok 13,5 km wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę” okazała się najkorzystniejsza. Spośród trzech oferentów oferta GENERGY opiewająca na sumę 1 497 910 zł netto z terminem wykonania zamówienia 85 tygodni uzyskała (zgodnie z SIWZ) 100 punktów. Przedmiot zamówienia obejmuje: Opracowanie dokumentacji projektowej formalno-prawnej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (projekt budowlany) oraz dokumentacji technicznej (projekt wykonawczy), uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie kosztorysów inwestorskich (wraz z ich aktualizacją ), wykonanie przedmiaru robót, warunków technicznych wykonania i odbioru robót. Przedmiotowe zadanie jest wpisane w pakiet inwestycji strategicznych Polskiej Spółki Gazownictwa. Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż w ocenie Zarządu Spółki zawarcie powyższych umów z PSG sp z.o.o. będzie miało znaczący wpływ na sytuację finansową Emitenta, z uwagi na wartość podpisanych umów skokowy wzrost przychodów Emitenta. Tożsame znaczenie, w przypadku podpisaniu Umowy przez Emitenta ma informacja o najkorzystniejszej ofercie w związku zamówieniem publicznym.