New Connect

Podpisanie aneksu do Listu Intencyjnego zawartego ze spółką Orlen Oil Sp. z o.o

Zarząd G-Energy S.A. (dalej „Emitent”, „G-ENERGY”) otrzymał  podpisany  aneks do Listu Intencyjnego z dnia 15 grudnia 2014 roku, zawartego ze spółką Orlen Oil Sp. z o.o. dalej zwanej „OrlenOil”, przedmiotem którego jest przedłużenie terminu realizacji procesu w zakresie dojścia do skutku umowy sprzedaży udziałów spółki, której OrlenOil jest udziałowcem zwanej dalej „Podmiotem”. Jednocześnie Strony deklarują działania prowadzące do umożliwienia dalszego rozwoju ww. Podmiotu będącego przedmiotem planowanej akwizycji, który w branży dystrybucji i sprzedaży szeroko pojętych „olei” oraz produkcji i sprzedaży kosmetyki samochodowej, jak również dystrybucji pozostałych produktów około branżowych jest jednym z największych polskich dystrybutorów, posiadającym przychody przekraczające 100.000.000,00 zł.

W ramach zawartego Listu Intencyjnego Strony będą prowadziły negocjacje i współpracę dotyczącą:

– nabycia przez G-ENERGY wszystkich posiadanych przez OrlenOil udziałów w Podmiocie w terminie do 31.05.2015 roku, z możliwością przedłużenia tego terminu w przypadku zaistnienia uzasadniających okoliczności

– wydania przez OrlenOil stosownych zgód korporacyjnych dla pozostałych wspólników Podmiotu, skutkujących możliwością zbycia przez nich na rzecz G-ENERGY udziałów w ilości ustalonej przez G-ENERGY i wspólników Podmiotu

W ramach zawartego Listu Intencyjnego G-ENERGY określiło również zamiar doprowadzenia do nabycia przez G-ENERGY 100 procent udziałów Podmiotu.

List Intencyjny ustanawia również inne porządkowe i proceduralne kwestie pomiędzy G-ENERGY oraz OrlenOil, których zapisy nie stanowią istotnej informacji z punktu widzenia wpływu na sytuację Emitenta, dlatego ich treść nie wymaga publikacji.

Zarząd Emitenta zaznacza również, że skutki wynikające z zawartych do dnia 15 grudnia 2014 roku porozumień i umów, a w szczególności opisanego w raporcie EBI nr 1/2015 Listu Intencyjnego mają na celu spełnienie założeń przyjętej przez władze G-ENERGY strategii inwestycyjnej oraz dalszego rozwoju jej działalności ze szczególnym ukierunkowaniem na obszar wytwarzania alternatywnymi metodami przy użyciu biotechnologii paliw stałych i ciekłych w tym olei, jak również ich dalszego zagospodarowania oraz niezmiernie istotnej z punktu widzenia osiągnięcia efektu skali założonego modelu biznesowego dystrybucji. W tym przypadku na podkreślenie zasługuje kontynuacja realizacji transakcji w tym obszarze wynikająca z ww. aneksu , gdyż posiadanie przez emitenta różnorodnego dysponowania kompetencjami jakimi charakteryzuje się Podmiot, będący obiektem planowanej akwizycji, mogą przyczynić się do skokowego wzrostu przychodów i zysków G-ENERGY.