New Connect

Podpisanie Aneksu do Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał podpisany aneks do Umowy na mocy której z powodów niezależnych od Emitenta został przedłużony termin wykonania Zadania: Wykonanie projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 CN 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski – Paczków, odcinek: Hanuszów–Otmuchów, o długości ok 13,5 km wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, o którym Emitent informował raportami bieżącymi ESPI 10/2017 z dnia 14 września 2017 r. ESPI 13/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku, a także ESPI 14/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku, a o wykonaniu której informował także w kwartalnych raportach okresowych. 
Przedmiot zamówienia obejmuje: Opracowanie dokumentacji projektowej formalno-prawnej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę projekt budowlany oraz dokumentacji technicznej projekt wykonawczy, uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z ich aktualizacją , wykonanie przedmiaru robót, warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 
Wartość zamówienia wynikająca z Umowy to 1 497 910 zł netto, 1 842 429,30 złotych brutto. Obecnie Emitent zobowiązał się do wykonania i oddania Projektu, wraz z uzyskaną ostateczna decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę w terminie 109 tygodni od daty zawarcia umowy. Spółka zrealizowała około 99% obowiązków w ramach etapu „Uzyskanie praw do nieruchomości” i do zakończenia tego etapu brakuje jedynie 1 wymaganego tytułu, do uzyskania którego Wykonawca zobowiązał się zgodnie z proponowanym przez niego terminem realizacji. Uzyskanie tytułu prawnego poprzedza wydanie przez Podmiot uzgodnienia przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji i nie było możliwe pełne zrealizowanie etapu bez jego formalnego uzyskania. W związku z koniecznością prowadzenia wieloetapowych uzgodnień z Podmiotem, które muszą poprzedzać wydanie przez Wojewodę decyzji o odstępstwie od przepisów techniczno- budowlanych, nastąpiło w niniejszej sprawie opóźnienie w realizacji umowy. Posadowienie na tej nieruchomości gazociągu wymaga uzyskania odstępstwa przepisów techniczno-budowlanych. Podstępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie odstępstwa zakończyło się wydaniem dnia 11.04.2019 r. Postanowienia Wojewody Opolskiego udzielającego zgodę na odstępstwo. Wydanie odstępstwa wymagało uzyskania przez Wojewodę upoważnienia Ministra Infrastruktury, co dodatkowo wydłużyło czas niezbędny na przeprowadzenie tego postępowania. Brak zakończonego postępowania w sprawie przekroczenia gazociągiem terenu kolejowego uniemożliwiło uzyskanie w pierwotnym terminie kompletu pozwoleń na budowę, przedłożenia kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami formalno-prawnymi oraz uzyskania kompletu tytułów prawnych. 
Emitent planuje zakończenie inwestycji najpóźniej w 4 kwartale 2019 roku.