New Connect

Podpisanie Porozumienia przez wszystkie strony w sprawie przeniesienia praw i obowiązków.

W dniu 3 października br. Zarząd powziął informację do podpisaniu przez wszystkie strony porozumienia pomiędzy Emitentem, Endosystem sp. z o. o., oraz Polską Spółką Gazownictwa Spółką z o.o. działającą przez Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu (PSG o/Wrocław) w sprawie przeniesienia praw i obowiązków. Przedmiotem porozumienia jest przeniesienie na G- ENERGY przez Endosystem sp. z o.o. całości praw (w tym wierzytelności) i przejęcie przezeń wszystkich obowiązków wynikających z Umowy Ramowej zawartej z PSG o/Wrocław. Maksymalna łączną wartość zleceń wynikających z Umowy nie może przekroczyć kwoty 3 133 743,07 zł netto. Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac, wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w Umowie , na podstawie wykonanego zakresu rzeczowego ujętego w protokole odbioru końcowego W wyniku podpisania Porozumienia na GENERGY przeszły wszelkie przysługujące względem PSG o/Wrocław prawa majątkowe, wierzytelności i uprawnienia, wynikające z Umowy, w zamian za przejęcie przez G-ENERGY wszelkich obowiązków wynikających z Umowy. PSG o/Wrocław jako wierzyciel, wyraził zgodę na przeniesienie praw całości praw (w tym wierzytelności) i przejęcie przezeń wszystkich obowiązków (długów) wynikających z Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych zawartej z PSG o/Wrocław. Emitent będzie realizował przedmiot Umowy do dnia 31 marca 2018 roku.