New Connect

Podpisanie Przedwstępnej Umowy z PGNiG Technologie S.A.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał podpisaną Przedwstępna Umowę podwykonawczą do oferty Emitenta z dnia 15 kwietnia 2019 roku, zawartą pomiędzy Emitentem a PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie dotyczącej zadania pn. „Budowa infrastruktury gazowej w EC Żerań dla potrzeb pracy nowej kotłowni szczytowej w Warszawie”. 
PGNiG Technologie oświadczyła, że wyraża wolę zlecenia G-Energy do wykonania określonego zakresu prac, dostaw i usług stanowiących część Zamówienia. Szczegółowy zakres prac, dostaw i usług przewidzianych do wykonania przez G-Energy zwany dalej „Zakresem Robót Podwykonawcy” zawarty jest w Ofercie Emitenta, zawierającej dokonaną przez G-Energy wycenę części prac, dostaw i usług w ramach Zamówienia.
PGNiG Technologie i G-Energy oświadczyły, że będą współpracować na zasadzie wyłączności. 
PGNiG Technologie zobowiązała się do nie zlecania Zakresu Robót Podwykonawcy jakiemukolwiek innemu podmiotowi poza G-Energy, chyba że z przyczyn leżących po stronie Emitenta, w szczególności w przypadku rezygnacji przez G-Energy z zawarcia Przyrzeczonej Umowy Podwykonawczej nie dojdzie do zawarcia Przyrzeczonej Umowy Podwykonawczej. 
Na mocy ww. Umowy Strony zobowiązały się, że jeżeli łącznie wystąpią następujące warunki: Zamawiający w wyniku rozstrzygnięcia Postępowania udzieli Zamówienie Wykonawcy, zostanie podpisany Kontrakt pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie Przyrzeczonej Umowy Podwykonawczej, to zgodnie z postanowieniami Umowy, zawrą Przyrzeczoną Umowę Podwykonawczą, na mocy której PGNiG Technologie zleci G-Energy wykonanie prac, dostaw i usług zgodnie z Zakresem Robót Podwykonawcy, na warunkach uzgodnionych szczegółowo przez Strony w Przyrzeczonej Umowie Podwykonawczej, sporządzonej zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Umowy i Oferty G-Energy. Przyrzeczona Umowa Podwykonawcza będzie w szczególności zawierała zobowiązanie G-Energy do wykonania Zakresu Robót Podwykonawcy zgodnie z Kontraktem.
Wynagrodzenie należne G-Energy od PGNiG Technologie z tytułu realizacji przez G-Energy Zakresu Robót Podwykonawcy zostanie określone w Przyrzeczonej Umowie Podwykonawczej w wysokości wskazanej w Ofercie G-Energy tj. 4 570 000 zł _cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych_ netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Kwota ta może zostać powiększona w przypadku wykonania kolejnych zadań nie objętych zakresem niniejszej Umowy, który to zakres strony obecnie negocjują. Przyrzeczona Umowa Podwykonawcza zostanie zawarta w terminie 10 _słownie: dziesięciu_ dni od dnia zawarcia Kontraktu pomiędzy PGNiG Technologie a Zamawiającym. W przypadku nie zawarcia Przyrzeczonej Umowy Podwykonawczej w ww. terminie Umowy z przyczyn leżących po stronie G-Energy, w szczególności w przypadku rezygnacji przez G-Energy z zawarcia Przyrzeczonej Umowy Podwykonawczej, G-Energy zapłaci PGNiG Technologie karę umowną w wysokości 10 % wartości Oferty Podwykonawcy brutto.
Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. Zarząd G-Energy S.A. uznał tę umowę za istotną, gdyż spodziewa się podpisania Przyrzeczonej Umowy Podwykonawczej do końca maja 2019 roku.
Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.