New Connect

Podpisanie Ramowej Umowy o Współpracy oraz Umowy podwykonawstwa z Endosystem sp. z o.o.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedziba w Warszawie (dalej: Emitent, G-Energy)  podpisał  Umowę z dnia 12 maja 2015 roku, Ramową Umowę o Współpracy oraz Umowę podwykonawstwa z Endosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Kopalinie (dalej: Endosystem).

Przedmiotowe Umowy są następstwem prowadzonych rozmów i negocjacji pomiędzy G-Energy, a Endosystem, na temat współpracy w szczególności :

i. Projektowanie i budowa obiektów gazowniczych

ii. Projektowanie i budowa instalacji kogeneracji

iii. Organizację finansowania projektów inwestycyjnych i wykonawczych.

Umowa z Endosystem umożliwi wykorzystanie potencjału synergii współpracujących podmiotów.

Przedmiotem Ramowej Umowy o współpracy jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków, w związku z realizacją wspólnych przedsięwzięć.

Spółki podpisały na dzień dzisiejszy trzy Umowy konsorcjum mające na celu doprowadzenie do złożenia wspólnej oferty w ramach postępowań otwartych niepublicznych oraz planują wspólnie realizować w ramach Konsorcjum dalsze projekty w roku 2016 o wartości w sumie powyżej 1 mln zł.

Emitent zawarł także Umowy na podwykonawstwo w już realizowanych projektach Endosystem o wartości 526 000 zł, których zakończenie przewidywane jest trzecim kwartale bieżącego roku. Szacunkowa wartość części przypadającej na wykonanie przez Emitenta to 156 800 zł.

Współpraca może zostać poszerzona o inne elementy.

Emitent będzie działał na rzecz Endosystem także w celu zdobycia odpowiednich środków na realizację przedsięwzięć wymienionych powyżej

Umowa o współpracy została zawarta na czas nieograniczony przy czym każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia licząc od dnia ostatniego zdarzenia cywilno prawnego wynikającego z wszelkich łączących strony Umów.