New Connect

Spółka współzależna ZPB Politerm Sp. z o.o. podpisała umowy ramowe z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje,  że w dniu 4 czerwca 2019 roku otrzymał informacje od spółki współzależnej ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach o otrzymaniu podpisanych przez Politerm i PSG Sp. z o.o. O/ZG w Opolu Umów Ramowych : Wykonywanie kompleksowej realizacji przyłączy gazowych – projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze gazu do 10 m3/h od istniejących gazociągów na terenie działania PSG Sp. z o.o. O/ZG w Opolu – Gazownie Krapkowice, Kluczbork.
Podpisane Umowy dotyczą budowy przyłączy gazowych średniego i niskiego ciśnienia w zakresie średnic od dn25 do dn63 PE o przepustowości do 10 m3/h, od istniejących gazociągów zlokalizowanych na terenie PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu , 1.Gazownia w Krapkowicach – obszar 5 2.Gazownia w Kluczborku – obszar 4 
Realizacja Zadań polega na: 1_ realizacji Robót _wykonanie robót budowlano-montażowych Przyłącza, odtworzenie i odbudowa nawierzchni, wykonanie zabezpieczeń w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną_ oraz _w przypadku objęcia tego obowiązku Zamówieniem_ montaż szafki gazowej lub transport i montaż szafki gazowej, włączenie przyłącza do czynnej sieci gazowej bez wypływu paliwa gazowego i bez konieczności wstrzymania przepływu paliwa gazowego oraz obsługa geodezyjna budowy 2_ kompleksowej realizacji Projektu i Robót w zakresie Przyłącza gazowego tj. wykonanie dokumentacji uproszczonej lub w przypadku stwierdzenia, iż wykonanie dokumentacji uproszczonej zgodnie z Zamówieniem jest niemożliwe lub poważnie utrudnione, w szczególności z powodu braku możliwości uzyskania wymaganych zgód i uzgodnień — projektu budowlanego przyłącza gazowego _odcinek od istniejącego gazociągu_ wraz z uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości przez które projektowane będzie przyłącze gazowe oraz wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń, uzgodnień i decyzji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, realizacji robót budowlano montażowych związanych z wykonaniem przyłącza gazowego _np. odtworzenie i odbudowa nawierzchni, wykonanie zabezpieczeń w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną, itp._, montaż szafki gazowej lub dostawa i montaż szafki gazowej, włączenie przyłącza do czynnej sieci gazowej bez wypływu paliwa gazowego i bez konieczności wstrzymania przepływu paliwa gazowego oraz obsługa geodezyjna budowy _wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza_; kompleksowa realizacja obejmuje czynności określone w pkt. II 1 i 2. Zamawiający w zależności od potrzeb określi w Zamówieniu zakres przedmiotu Zadania, który może obejmować realizację robót budowlano-montażowych zgodnie z pkt. 1_ lub kompleksową realizację Zadania zgodnie z pkt. 2_ powyżej. 2. Przedmiot Umowy nie obejmuje: 1_ włączeń do czynnej, stalowej sieci gazowej, 2_ kosztów zakupu gazomierza i reduktora, 3_ wynagrodzeń dla właścicieli nieruchomości, 4_ kosztów umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, 5_ kosztów nadzorów wymaganych uzgodnieniami i decyzjami właściwych organów, m.in. energetycznego, telekomunikacyjnego, melioracyjnego, za wyjątkiem nadzoru archeologicznego, który jest rozliczany zgodnie z ceną Wykonawcy określoną w ofercie, 6_ kosztów ratowniczych badań archeologicznych, prac wykopaliskowych, wykonania niezbędnych ekspertyz i badań oraz uzyskania wymaganych opinii.
Politerm będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac, wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w Umowie, na podstawie wykonanego zakresu rzeczowego ujętego w protokole odbioru końcowego. Wartość ww. Umów Ramowych to 1.200.000 zł _jeden milion dwieście tysięcy złotych_ netto gazownia Krapkowice i 900.000 zł dziewięćset tysięcy złotych netto gazownia Kluczbork.
Wynagrodzenie za dane Zadanie płatne będzie w dwóch częściach:
1_ 90 % wynagrodzenia po dokonaniu odbioru technicznego Zadania, 
2_ 10 % wynagrodzenia po dokonaniu odbioru końcowego Zadania,
Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wykonania danego Zlecenia. 
Umowy zostały zawarte na okres 24 _słownie: dwudziestu czterech_ miesięcy licząc od dnia ich podpisania, z tym zastrzeżeniem, że we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo do udzielania Zleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do ich przyjęcia, natomiast Strony uzgodniły, że okres obowiązywania Umowy ulegnie zakończeniu z chwilą zakończenia robót wykonywanych w ramach wszystkich udzielonych Zleceń, tj. także po dniu, w którym zgodnie z regułą obliczania terminów wyrażonych w miesiącach, wynikającą z Kodeksu cywilnego, upływa 24 miesiące od dnia podpisania umów.
Szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 

Obecnie Politerm i GENERGY prowadzą negocjacje w sprawie Umowy podwykonawczej, w której Emitent miałby występować jako podwykonawca w części zadania. Wartość Umowy podwykonawczej na dzień niniejszego raportu nie została określona.

podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.