New Connect

Podpisanie Umowy na wykonanie projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21.11.2017 Spółka została zawiadomiona o podpisaniu Umowy przez Polską Spółkę Gazownictwa oddział Opole na Wykonanie projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 CN 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski – Paczków, odcinek: Hanuszów–Otmuchów, o długości ok 13,5 km wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, o którym Emitent informował raportami bieżącymi ESPI 10/2017 z dnia 14 września 2017 r. oraz ESPI 13/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje: Opracowanie dokumentacji projektowej formalno-prawnej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (projekt budowlany) oraz dokumentacji technicznej (projekt wykonawczy), uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie kosztorysów inwestorskich (wraz z ich aktualizacją ), wykonanie przedmiaru robót, warunków technicznych wykonania i odbioru robót. Przedmiotowe zadanie jest wpisane w pakiet inwestycji strategicznych Polskiej Spółki Gazownictwa. Wartość zamówienia wynikająca z Umowy to 1 497 910 zł netto, 1 842 429,30 złotych brutto z terminem wykonania zamówienia 85 tygodni. Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż w ocenie Zarządu Spółki zawarcie powyższych umów z PSG sp z.o.o. będzie miało znaczący wpływ na sytuację finansową Emitenta, z uwagi na wartość podpisanych umów skokowy wzrost przychodów Emitenta. Tożsame znaczenie, w przypadku podpisaniu Umowy przez Emitenta ma informacja o najkorzystniejszej ofercie w związku zamówieniem publicznym.