New Connect

Podpisanie Umowy o Współpracy z Grupą Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę o Współpracy z Grupą Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (dalej: Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.).
W Umowie Emitent oraz Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. wyraziły wolę współpracy w celu wspólnego ubiegania się o pozyskanie wybranych zamówień w przemyśle chemicznym, rafineryjnym i paliwowym, energetycznym oraz innym uznanym za interesującym. Po wszczęciu postępowania o udzielenia zamówienia przemyśle chemicznym, rafineryjnym i paliwowym, energetycznym oraz innym uznanym za interesującym w odniesieniu do którego jedna ze Stron uzna za celowe wspólne ubieganie się o pozyskanie tego zamówienia, Strona ta powiadomi drugą Stronę o postępowaniu, przekazując posiadane dokumenty i informacje dotyczące tego postępowania i przedmiotu zamówienia albo powiadamiając o adresie internetowym pod którym można zapoznać się z tymi dokumentami i informacjami. W przypadku ubiegania się o zamówienie, Strony każdorazowo po uzgodnieniu powołają Lidera konsorcjum oraz jego skład.
Podstawową ofertę Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. stanowi obsługa projektowa procesów inwestycyjnych w przemyśle chemicznym – od prac o charakterze studyjnym i koncepcyjnym, poprzez projekty procesowe, budowlane i wykonawcze, do usług w trakcie budowy i uruchamiania instalacji oraz kompletacji dostaw i kontraktowania usług. Grupa Azoty PKCh sp. z o.o. świadczy także usługi specjalistyczno-ratownicze oraz z zakresu automatyki przemysłowej.
W Grupie Azoty Spółka jest odpowiedzialna za budowę platformy dla rozwoju technologicznego oraz wzrostu wartości Grupy Azoty, w szczególności obsługę procesów inwestycyjnych, projektowanie, realizację Inwestycji, kompletację dostaw i kontraktowanie usług.
Strony zobowiązały się do zachowania wzajemnej lojalności i powstrzymywania się od działań, które mogłoby utrudniać osiągnięcie celu niniejszej Umowy.
Umowa o współpracy została zawarta na okres 5 lat.
Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. Zarząd G-Energy S.A. uznał tę umowę za istotną, gdyż rozpoczyna współpracę z podmiotem o silnej i rozpoznawalnej marce na rynku krajowym i międzynarodowym