New Connect

Podpisanie Umowy o Współpracy z GSC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym w Gdańsku podpisał Umowę o Współpracy z GSC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
Marka GSC powstała w 2002 roku, gdy obecny Prezes Zarządu Pan Marek Łupina założył przedsiębiorstwo GSC – Gas System Control. Firma specjalizowała się w produkcji elementów kontroli ciśnienia i pojemności w instalacjach przemysłowych gazu ziemnego. Posiadając odpowiednie zaplecze techniczno-ekonomiczne oraz wyspecjalizowaną kadrę rozpoczęła produkcję aparatów, zbiorników magazynowych i konstrukcji stalowych dla przemysłu Oil & Gas. Zespół pracowniczy to wieloletni praktycy, których doświadczenie poświadczone jest certyfikatami wydanymi przez UDT. 
Na terenie portu gdańskiego GSC posiada kompletnie wyposażoną halę produkcyjną pozwalającą na wykonywanie urządzeń: o ciśnieniu do 400 bar, średnicy 4000 mm, Długości 30 m, grubości ścianki 120 mm,temperaturze projektowej minimalnej -196 stopni Celsjusza.
W Umowie Emitent oraz GSC wyraziły wolę współpracy w celu wspólnego ubiegania się o pozyskanie wybranych zamówień w przemyśle chemicznym, rafineryjnym i paliwowym, energetycznym oraz innym uznanym za interesującym. Po wszczęciu postępowania o udzielenia zamówienia przemyśle chemicznym, rafineryjnym i paliwowym, energetycznym oraz innym uznanym za interesującym w odniesieniu do którego jedna ze Stron uzna za celowe wspólne ubieganie się o pozyskanie tego zamówienia, Strona ta powiadomi drugą Stronę o postępowaniu, przekazując posiadane dokumenty i informacje dotyczące tego postępowania i przedmiotu zamówienia albo powiadamiając o adresie internetowym pod którym można zapoznać się z tymi dokumentami i informacjami. W przypadku ubiegania się o zamówienie, Strony każdorazowo po uzgodnieniu powołają Lidera konsorcjum oraz jego skład.
Strony zobowiązały się do zachowania wzajemnej lojalności i powstrzymywania się od działań, które mogłoby utrudniać osiągnięcie celu niniejszej Umowy.
Umowa o współpracy została zawarta na okres 5 lat. 
Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. Zarząd G-Energy S.A. uznał tę umowę za istotną, gdyż rozpoczyna współpracę z podmiotem o silnej i rozpoznawalnej marce na krajowym rynku gazowym, posiadającym istotne dla Emitenta certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego. Współpraca przyspieszy poszerzenie zakresu działań emitenta o nowe obszary rynku gazowego w Polsce.
Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.