New Connect

Podpisanie Umowy o Współpracy z PGNiG Technologie S.A.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę o PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie .
PGNiG Technologie jest liderem rynku usług projektowania, budowy, uruchamiania i eksploatacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego, podziemnych magazynów gazu, tłoczni gazu, rurociągów przesyłowych oraz produkcji elementów urządzeń wiertniczych w Polsce. Spółka PGNiG Technologie S.A. jest 100% własnością PGNiG SA i wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGNiG.
W Umowie Emitent oraz GSC wyraziły wolę współpracy w celu wspólnego ubiegania się o pozyskanie wybranych zamówień w przemyśle chemicznym, rafineryjnym i paliwowym, energetycznym oraz innym uznanym za interesującym. Po wszczęciu postępowania o udzielenia zamówienia przemyśle chemicznym, rafineryjnym i paliwowym, energetycznym oraz innym uznanym za interesującym w odniesieniu do którego jedna ze Stron uzna za celowe wspólne ubieganie się o pozyskanie tego zamówienia, Strona ta powiadomi drugą Stronę o postępowaniu, przekazując posiadane dokumenty i informacje dotyczące tego postępowania i przedmiotu zamówienia albo powiadamiając o adresie internetowym pod którym można zapoznać się z tymi dokumentami i informacjami. W przypadku ubiegania się o zamówienie, Strony każdorazowo po uzgodnieniu powołają Lidera konsorcjum oraz jego skład a także umożliwiają bezzwłocznie pełny i niezakłócony dostęp do wszelkich informacji, dokumentów związanych z ubieganiem się o zamówienie. Strony mogą także zawierać Umowy podwykonawcze. 
Strony zobowiązały się do zachowania wzajemnej lojalności i powstrzymywania się od działań, które mogłoby utrudniać osiągnięcie celu niniejszej Umowy oraz zobowiązały się do zachowania poufności. Postanowienia te mają obowiązywać przez czas obowiązywania Umowy, a także po jej rozwiązaniu z jakiejkolwiek przyczyny przez okres pięciu lat.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. Zarząd G-Energy S.A. uznał tę umowę za istotną, gdyż rozpoczyna współpracę z podmiotem o silnej i rozpoznawalnej marce na rynku krajowym i międzynarodowym co przyspieszy poszerzenie zakresu działań Emitenta o nowe obszary rynku gazowego w Polsce.

Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.