New Connect

Podpisanie Umowy o Współpracy z Solar -Energy S.A.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Emitent, G-Energy_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym podpisał Umowę o współpracy z Solar – Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Solar – Energy_.
Solar – Energy S.A. jest jedną z pionierskich firm fotowoltaicznych w Polsce, która rozpoczęła produkcję innowacyjnych modułów fotowoltaicznych z cienkich ogniw krzemowych o wysokiej sprawności. Solar- Energy S.A. jest następcą prawnym Solar Energy Sp. z o.o. założonej w sierpniu 2009 roku, a przekształcenie w Spółkę Akcyjną nastąpiło w maju 2011 roku. W 2012 roku Spółka uruchomiła nowoczesną zautomatyzowaną linię produkcyjną szwajcarskiego producenta MAG Switzerland AG. Moduły fotowoltaiczne PV Solar-Energy posiadają moc od 340Wp do 400Wp. Podstawowymi materiałami do produkcji modułów fotowoltaicznych są: krzemowe ogniwa fotowoltaiczne, folia EVA wykorzystywana do spajania ogniw krzemowych ze szkłem, z wykorzystaniem zjawiska wiązania molekularnego uzyskiwanego w wysokiej temperaturze oraz ramy aluminiowe. Materiały dostarczane są bezpośrednio przez producentów – światowych liderów branżowych, których produkty charakteryzują się wysoką jakością i sprawnością energetyczną. Moduły PV wytwarzane przez firmę są porównywalne jakościowo do produktów czołowych producentów paneli fotowoltaicznych, przy czym są istotnie konkurencyjne cenowo oraz pozwala na wytwarzanie modułów PV dorównujących lub przewyższających przyjęte standardy branżowe.
W Umowie Emitent oraz Solar-Energy wyraziły wolę współpracy w celu wspólnego projektowania oraz budowy farm fotowoltaicznych, w segmencie niezależnych elektrowni słonecznych. Partnerzy zobowiązali się do wspólnej realizacji projektów, które będą polegały m.in. na znalezieniu lokalizacji, projektowaniu, budowie i uruchomieniu farm fotowoltaicznych.
Emitent oraz Solar-Energy zamierzają także realizować projekty farm fotowotaicznych w ramach spółek celowych w tym spółek przeznaczonych do dalszej odsprzedaży lub w ramach nadzoru inwestorskiego.Strony Umowy zamierzaja rozpocząć pierwszy wspólny projekt w bieżacym kwartale.
Strony zobowiązały się do zachowania wzajemnej lojalności i powstrzymywania się od działań, które mogłoby utrudniać osiągnięcie celu niniejszej Umowy oraz zobowiązały się do zachowania poufności.
Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. Zarząd G-Energy S.A. uznał tę umowę za istotną, gdyż rozpoczyna współpracę z podmiotem o silnej i rozpoznawalnej marce na rynku krajowym.
Na koniec 2020 roku moc zainstalowanej fotowoltaiki wzrosła o 259%, osiągając poziom 3,96 GWp. W zależności od prognoz, w 2021 roku zainstalowana moc fotowoltaiki ma osiągnąć od 5,5 GW do nawet 7 GW.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.