New Connect

Podpisanie Umowy pomiędzy GENERGY a G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o.

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowo Podgórnem, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 13/2019 w dniu 20 marca 2019 roku.
Umowa dotyczy zadania: Wykonywanie przyłączy poinwestycyjnych gazu średniego ciśnienia z PE na Oddziale Twardogóra, gmina Czernica oraz Jelcz – Laskowice.
Przedmiotem inwestycji jest:
I. Wykonywanie dokumentacji projektowej: (1) przyłączy gazu średniego ciśnienia o strumieniu objętości do 10 m3n/h, (2) przyłączy gazu średniego ciśnienia o strumieniu objętości powyżej 10 m3n/h, zgodnie z warunkami technicznymi „Układy redukcji i pomiaru gazu na przyłączach. Część 1: Punkty gazowe redukcyjno – pomiarowe o strumieniu objętości powyżej 10 m3n/h do 60 m3n/h” ; (3) przyłączy gazu średniego ciśnienia o strumieniu objętości do 300 m3n/h, zgodnie z warunkami technicznymi „Układy redukcji i pomiaru gazu na przyłączach. Część 2: Zespół gazowy na przyłączu o strumieniu objętości gazu do 300 m3/h i MOP do 0,5 MPa włącznie”; (4) przyłączy gazu średniego ciśnienia o strumieniu objętości powyżej 300 m3n/h, zgodnie z warunkami technicznymi „Układy redukcji i pomiaru gazu na przyłączach. Część 3: Stacje gazowe średniego ciśnienia o strumieniu objętości powyżej 300m3n/h i MOP = 0,5 MPa”.
II. Budowa przyłączy gazu średniego ciśnienia z rur PE od czynnej sieci gazowej Zamawiającego do nieruchomości Klientów, punktu gazowego redukcyjnego lub red. – pom., zespołu gazowego lub stacji gazowej, na terenie obszaru działania Zamawiającego, zwanego Obszarem Twardogóra, obejmującego teren gmin: Czernica oraz Jelcz -Laskowice.
III. Wykonanie fundamentów pod punkt gazowy red – pom, zespół gazowy lub stacje gazowe, zgodnie z warunkami technicznymi oraz projektem budowlanym,
IV Wykonanie posadowienia układów zaporowo – upustowych stacji gazowych, jeśli występują, wraz ze stalowymi przewodami wejściowymi oraz wyjściowymi łączącymi układy ze stacją,
V. Przeprowadzenie wymaganych prób oraz pomiarów.
Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac, wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w Umowie, przy czym przy czym spodziewana wartość to ok 2.000.000 zł netto.
Umowa została zawarta na okres od 01.04.2019 – 30.03.2020 roku, przy czym każdej ze stron przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem 30 dniowego terminu.