New Connect

Połączenie Emitenta ze spółką Hibertus Sp. z o.o. w Płocku

Zarząd ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 02.01.2014 r. powziął informację o dokonanej przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie w dniu 31.12.2013 r. rejestracji połączenia Emitenta ze spółką Hibertus Sp. z o.o. w Płocku.

Emitent informuje, że połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – Hibertus Sp. z o.o. na Elkop Energy S.A. jako Spółkę Przejmującą.

Emitent informuje, że połączenie nastąpiło pomiędzy:

1. Emitent – ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000380413, NIP 774 31 93 164, REGON 142684184, kapitał zakładowy 1.625.000 zł wpłacony w całości, jako Spółka Przejmująca w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h.
Emitent – ELKOP Energy S.A. zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, ze szczególnym naciskiem na energię wiatru. Jego działania oparte są o poszanowanie środowiska.
a
2. Hibertus Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000381756, NIP 1182060065, REGON 142873040, kapitał zakładowy 1.605.000 zł wpłacony w całości, jako Spółka Przejęta w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h.
Spółka Przejęta analogicznie do Emitenta zajmowała się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, ze szczególnym naciskiem na energię wiatru.