New Connect

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY z Zakładem Produkcyjno – Badawczym POLITERM Katowice

Zarząd G-Energy  S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”)) informuje, iż w dniu 14 października 2014 roku zostało zawarte „Porozumienie o Współpracy” z Zakładem Produkcyjno – Badawczy POLITERM siedzibą w Katowicach.

Zakład Produkcyjno – Badawczy POLITERM z siedzibą w Katowicach dysponuje wieloletnim doświadczeniem i wiedzą w obszarze zagospodarowania osadów pościekowych, umową licencyjną na wyłączność patentu, dotyczącego  sposobu wytwarzania biopaliwa z osadów pościekowych oraz zaawansowanym projektem budowy innowacyjnej instalacji, wykorzystującej charakter wody ( będącej dość istotnym składnikiem osadów) w warunkach podkrytycznych.

W przedmiotowym porozumieniu strony wyraziły zainteresowanie rozpoczęciem współpracy w obszarze przygotowywania nowych projektów z zakresu zagospodarowania osadów pościelowych, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, wspólnej budowy innowacyjnych instalacji konwertujących osady do stałego biopaliwa wtórnego, zgodnego z normami CEN W w/w porozumieniu strony postanowiły:

1/           podjąć współpracę w zakresie budowy innowacyjnych instalacji konwertujących osady po-ściekowe do stałego biopaliwa wtórnego w ilości co najmniej 17 szt., uwzględniając podział terytorialny Polski

2/           prowadzić wspólnie negocjacje dotyczące dokonania przez G-ENERGY pośrednio lub bezpośrednio inwestycji w w/w projekty, przy czym przy przygotowaniu i prowadzeniu negocjacji wiodącą rolę odgrywać będzie POLITERM, natomiast w obszarze finansowym tych negocjacji oraz przebiegu transakcji wiodącym będzie G-ENERGY jako partner dysponujący doświadczeniem i kompetencjami z zakresu finansów.

3/           prowadzić działania zmierzające do przeznaczenia niezbędnego kapitału oraz finansowania na realizację projektów realizowanych przez POLITERM, przy czym G-ENERGY deklaruje zdolność dostarczenia możliwości pozyskania przez POLITERM kapitału oraz finansowania do dalszego rozwoju swojej działalności.

Dodatkowo celem prowadzenia współpracy w zakresie określonym niniejszym Porozumieniem Zakład Produkcyjno – Badawczy POLITERM deklaruje rozważnie decyzji o wejściu z G-ENERGY lub wskazanym przez G-ENERGY podmiotem w kapitałowe zależności, które będą wynikały ze zdolności G-ENERGY jako partnera finansowego do przeprowadzenia transakcji skutkujących inwestycją w POLITERM jako podmiotu zdolnego do wsparcia zdywersyfikowanej działalności G-ENERGY na polskim rynku.

Powyższe Porozumienie zostało zawarte na okres do dnia 30  marca 2015 roku z możliwością jego przedłużenia o jeden kwartał. W trakcie tego okresu zostaną wynegocjowane i zawarte umowy dotyczące projektów, a także umowy inwestycyjne. Zarząd G-Energy S.A. informuje, że zawarcie Porozumienia wpisuje się w strategię Spółki w zakresie dywersyfikacji rozwoju działalności w obszarze wytwarzania, poprzez budowę innowacyjnych instalacji konwertujących osady do stałego biopaliwa wtórnego oraz doradztwa branżowego, co pozytywnie zaopiniowała  Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 14 października 2014 r.