New Connect

Pośrednie nabycie i zbycie akcji Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.01.2013r. do spółki wpłynęło zawiadomienie o pośrednim nabyciu i zbyciu akcji Emitenta z dnia 29.01.2013r. złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) przez DAMF CAPITAL Sp. z o.o. w Płocku.

Zawiadamiająca informuje, że wobec nabycia w dniu 22.01.2013r. akcji spółek o którym mowa poniżej Zawiadamiająca uzyskała status podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o ofercie wobec spółki:
– ATLANTIS ENERGY S.A. Zawiadamiająca jednocześnie pośrednio nabyła 800.000 akcji spółki ELKOP ENERGY S.A. w Płocku która to ilość stanowi 4,92 % udziału w kapitale zakładowym ELKOP ENERGY S.A. oraz uprawnia do oddania 800.000 głosów stanowiących 4,92 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP ENERGY S.A.
– FON ECOLOGY S.A. Zawiadamiająca jednocześnie pośrednio nabyła 940.000 akcji spółki ELKOP ENERGY S.A. w Płocku, która to ilość stanowi 5,78 % udziału w kapitale zakładowym ELKOP ENERGY S.A. oraz uprawnia do oddania 940.000 głosów stanowiących 5,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP ENERGY S.A.
Wobec powyższego zawiadamiająca informuje, że z dniem 22.01.2013r. pośrednio nabyła 1.740.000 akcji spółki ELKOP ENERGY S.A. która to ilość stanowi 10,71 % udziału w kapitale zakładowym ELKOP ENERGY S.A. oraz uprawnia do oddania 1.740.000 głosów stanowiących 10,71 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP ENERGY S.A.
Zawiadamiająca informuje, że przed pośrednim nabyciem akcji o których mowa powyżej nie posiadała pośrednio żadnych akcji Spółki.
Pośrednie zbycie akcji ELKOP ENERGY S.A.
Zawiadamiająca informuje, że wobec zbycia w dniu 28.01.2013r. akcji spółek o których mowa w poniżej, Zawiadamiająca utraciła status podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o ofercie wobec spółki:
– ATLANTIS ENERGY S.A. Zawiadamiająca jednocześnie pośrednio zbyła 800.000 akcji spółki ELKOP ENERGY S.A. w Płocku która to ilość stanowi 4,92 % udziału w kapitale zakładowym ELKOP ENERGY S.A. oraz uprawnia do oddania 800.000 głosów stanowiących 4,92 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP ENERGY S.A
– FON ECOLOGY S.A. Zawiadamiająca jednocześnie pośrednio zbyła 940.000 akcji spółki ELKOP ENERGY S.A. w Płocku, która to ilość stanowi 5,78 % udziału w kapitale zakładowym ELKOP ENERGY S.A. oraz uprawnia do oddania 940.000 głosów stanowiących 5,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP ENERGY S.A.
Wobec powyższego zawiadamiająca informuje, że z dniem 28.01.2013r. pośrednio zbyła 1.740.000 akcji spółki ELKOP ENERGY S.A. która to ilość stanowi 10,71 % udziału w kapitale zakładowym ELKOP ENERGY S.A. oraz uprawnia do oddania 1.740.000 głosów stanowiących 10,71 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP ENERGY S.A.
Wobec powyższego zawiadamiająca informuje, że aktualnie nie posiada pośrednio akcji spółki. Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza pośredniego lub bezpośredniego zwiększenia swojego zaangażowania w Spółce.
Ponadto Zawiadamiająca informuje, że żadne inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.