New Connect

Powołanie Członka Rady Nadzorczej G-Energy S.A.

Zarząd spółki G-Energy S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 grudnia 2020 r., na mocy Uchwały nr 3, powołało Pana Jana Hambura na Członka Rady Nadzorczej na wspólną 3 letnią kadencję, która upłynie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy 2021.

 

Pan Jan Hambura wg złożonego oświadczenia, nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,; w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowe zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego; nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Pana Jana Hambura oraz pozostałe informacje wymagane w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Zyciorys_Jan_Hambura