New Connect

Powołanie Członka Zarządu

W dniu 16 sierpnia 2017 r.  Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki Pana Grzegorza Ceterę powierzając mu jednocześnie stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Pan Grzegorz Cetera Został powołany na wspólną kadencję, która upływa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy 2017 pełnienia funkcji.

Pan Grzegorz Cetera poza Spółką jest Wiceprezesem Endosystem sp z o.o., spółki współzależnej od G-Energy S.A.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Grzegorza Ceterę, nie prowadzi on, poza zasiadaniem w Zarządzie spółki współzależnej, działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Grzegorz Cetera nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do G-Energy S.A. Ponadto Pan Cetera oświadczył, że nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Życiorys Pana Grzegorza Cetery znajduje się w zakładce

Władze G – Energy S.A.