New Connect

Powołanie Nowego Członka Rady Nadzorczej G-Energy S.A.

Raport Bieżący nr 8/2019

 

Zarząd spółki G-Energy S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r., na mocy Uchwały nr 14/2019, powołało na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią dr inż. Grażynę Bundyrę-Oracz. Powołanie nastąpiło na 3 letnią wspólną kadencję, która upłynie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy 2020.

Jednocześnie dr inż. Grażyna Bundyra-Oracz złożyła oświadczenie, że :

1) Znany jest jej przedmiot działalności Spółki G-Energy S.A. i oświadczała, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ww. Spółki ani też nie uczestniczy we władzach innego podmiotu, który prowadzi działalność konkurencyjną wobec ww. Spółki;

2) Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek organów;

3) Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oraz art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, późn. zm.);

4) Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym);

5) Nie toczą się przeciwko niej żadne postępowania karne;

6) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

7) Nie mają do niej zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikających z przepisów prawa.

W załączeniu przedstawiamy życiorys zawodowy Pani dr inż. Grażyna Bundyra-Oracz, wraz z dodatkowymi oświadczeniami:

Podstawa Prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Grazyna_Bundyra-Oracz-0