New Connect

Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki G-Energy Spółka Akcyjna (dalej: G-ENERGY, Spółka, Emitent) informuje, że dnia 29 lipca 2016 roku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 i 2 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY powołano nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki, Panią Małgorzatę Sadowską  i Pana Jacka Ogórkiewicza jednocześnie odwołując ze składu Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Mazurka.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło także rezygnację pana Mieczysława Kocha złożoną w dniu 14 marca 2016 roku, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym EBI nr 8/2016.

Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia o następującej treści :

1)        Znany jest mi przedmiot działalności Spółki G-Energy S.A. i oświadczam, że nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec ww. Spółki ani też nie uczestniczę we władzach  innego podmiotu, który prowadzi działalność konkurencyjną wobec ww. Spółki;

2)        Nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczę w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek organów;

3)        Nie zostałam/-em skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm) oraz art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, późn. zm.);

4)        Nie jestem wpisana/-y do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym);

5)        Nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne;

6)        Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;

7)        Nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikających z przepisów prawa.

Informacje dotyczące kwalifikacji oraz przebiegu kariery zawodowej Członków Rady Nadzorczej znajdują się w zakładce  http://genergy.pl/o-firmie/wladze-spolki/