New Connect

Przychody jednostkowe G-Energy S.A. za 3 kwartał 2019 roku

Zarząd G-Energy S.A informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 07.10.2019 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania sprawozdania finansowego Spółki wskazującego znacząco wyższe niż w porównywalnych okresach lat ubiegłych, wstępne przychody ze sprzedaży za 3 kwartał 2019, podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o tychże przychodach za ww. okres.

Przychody jednostkowe G-Energy S.A. w nawiasie zaprezentowano dane za analogiczny okres 2018 roku:
– Przychody netto ze sprzedaży: za 3 kwartał 2019 roku: 4 298 430,81 zł 1 584 434,07 zł
– Przychody netto narastająco od początku 2019 roku: 7 890 206,65 zł 3 201 452,00 zł

Należy przy tym zaznaczyć, że w raportowanym okresie nie zostały ujęte planowane wpływy z niektórych niezakończonych kontraktów, których zakończenie spodziewane jest w kolejnym kwartale, w szczególności wykonanie projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 CN 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski – Paczków, odcinek: Hanuszów–Otmuchów, o długości ok 13,5 km wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, o którym Emitent informował raportami bieżącymi ESPI 10/2017 z dnia 14 września 2017 r. ESPI 13/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku, ESPI 14/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku, a także ESPI 36/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku o wykonaniu której Spółka informowała także w kwartalnych raportach okresowych. Obecnie Emitent oczekuje jedynie na uprawomocnienie się dokumentu pozwolenia na budowę co spowoduje wypłacenie pozostałych 70% sumy kontraktu.
Również z przyczyn niezależnych od Emitenta zakończenie zadania „Rozbiórka i budowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości 6000 m3/h „Radzymin” zostało przesunięte na kolejny kwartał br. co oznacza, że planowane przychody z tytułu tej Umowy nie zostały ujęte w 3 kwartale 2019 roku.
Zaprezentowane przychody mogą ulec nieznacznej zmianie po weryfikacji wewnętrznej, Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie kwartalnym Spółki, który zostanie opublikowany w dniu 14.11.2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR.