New Connect

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego G-Energy S.A.

Zarząd G-Energy S.A. informuje, iż w dniu 22 stycznia 2019 r. otrzymał Postanowienie Sądu wraz z zaświadczeniem o wpisie z dnia 03 stycznia 2019 roku, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższania kapitału zakładowego Spółki do kwoty 9 700 000 zł.
Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji emisji akcji serii E w liczbie 50 004 368,o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi obecnie 97000000.
O planowanym podwyższeniu kapitału zakładowego Emitent informował raportami bieżącymi ESPI 23/2018 oraz EBI nr 13/2018 i nr 19/2018;