New Connect

Rejestracja zmian Statutu spółki – podział akcji

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10.10.2012r. na podstawie odpisu aktualnego KRS Spółki pozyskał informacje o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany § 7 ust. 1 Statutu Emitenta.

Emitent informuje, że Sąd dokonał rejestracji zmian statutu wynikających z uchwały nr 5 NWZ z dnia 20.09.2012r. w zakresie zmiany wartości nominalnej akcji Spółki (podziału akcji) z dotychczasowej wartości nominalnej 50,00 zł każda akcja, do wartości 0,10 zł każda akcja. Wysokość kapitału zakładowego nie uległa zmianie. Jednocześnie zwiększeniu uległa ogólna liczba akcji z dotychczasowych 32.500 akcji do 16.250.000 akcji.
Aktualnie kapitał zakładowy spółki wynosi 1.625.000,00 zł i dzieli się na 16.250.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki zawierający zmiany o których mowa powyżej.

 

Załączniki: