New Connect

Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść statutu

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26 sierpnia 2013r. na podstawie elektronicznego odpisu aktualnego KRS Spółki powziął informację o rejestracji na wniosek Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2013r.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie na skutek wniosku Emitenta dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki poprzez dodanie do obecnej treści Statutu spółki § 4 ust. 3 w następującej treści:

„3. Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego”.

W załączeniu Emitent przekazuje aktualną treść Statutu Spółki w zarejestrowanym brzmieniu.

 

Załączniki: