New Connect

Emisje akcji

W związku z aktualnie prowadzoną przez spółkę G-ENERGY S.A. procedurą podwyższenia kapitału zakładowego spółki na mocy uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G- ENERGY S.A. z dnia 26.05.2015 r.  z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, udostępniamy Państwu formularz zapisu na akcje serii C.

Termin przyjmowania zapisów określony został przez Zarząd Spółki na okres od dnia 09.06.2015 r. do dnia 24.06.2015 r.

Prawem poboru objętych jest 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Każdy z akcjonariuszy Spółki jest uprawniony do złożenia we wskazanym powyżej terminie zapisu podstawowego na akcje serii C proporcjonalnie do liczby posiadanych przez siebie akcji w taki sposób, że na każdą 1 (jedną) posiadaną na koniec dnia 03.06.2015 r. akcję spółki akcjonariusz uprawniony jest do objęcia 2 (dwa) akcji serii C oraz zapisu dodatkowego na akcje serii C w liczbie nie przekraczającej 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony  pięćset tysięcy) w razie nie wykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.

https://newconnect.pl/pub/NEWCONNECT/dokumenty_informacyjne/G-ENERGY_DI_seria_C.pdf

 

Dokumenty do pobrania:

 

Formularz Zapisu