New Connect

Kalendarium

Zarząd G- ENERGY S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

 

Raporty okresowe będą przekazywane w formie raportów bieżących w systemie EBI w następujących terminach:

 

Raporty kwartalne :

– raport za I kwartał 2022 roku, dnia 16.05.2022 roku,

– raport za II kwartał 2022 roku, dnia 16.08.2022 roku,

– raport za III kwartał 2022 roku, dnia 14.11.2022 roku.

 

Raporty roczny:

– raport za rok 2021 zostanie opublikowany dnia 21.03.2022 roku.

 

Zarząd Emitenta wskazuje ponadto, że nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku z uwagi na planowaną publikację raportu rocznego za 2021 rok w terminie krótszym niż 80 dni od dnia zakończenia przedmiotowego roku obrachunkowego (zgodnie z § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”).

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego zgodnie z obowiązującymi przepisami Regulaminu ASO.