New Connect

Kalendarium

Zarząd G- ENERGY S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

 

Raporty okresowe będą przekazywane w formie raportów bieżących w systemie EBI w następujących terminach:

 

Raporty kwartalne :

 

– raport za I kwartał 2023 roku, dnia 15.05.2023 roku,

 

– raport za II kwartał 2023 roku, dnia 14.08.2023 roku,

 

– raport za III kwartał 2023 roku, dnia 14.11.2023 roku.

 

Raporty roczny:

– raport za rok obrotowy 2022 zostanie opublikowany dnia 20.03.2023 roku.

 

Zarząd Emitenta wskazuje ponadto, że nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku z uwagi na planowaną publikację raportu rocznego za 2022 rok w terminie krótszym niż 80 dni od dnia zakończenia przedmiotowego roku obrachunkowego (zgodnie z § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”).

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego zgodnie z obowiązującymi przepisami Regulaminu ASO.

 

 

 

Podstawa Prawna:

§ 6 p. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”