New Connect

Kalendarium

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

  • Raporty kwartalne:

– raport za I kwartał 2021 roku, dnia 17.05.2021 roku,

– raport za II kwartał 2021 roku, dnia 16.08.2021 roku,

– raport za III kwartał 2021 roku, dnia 15.11.2021 roku.

  • Raporty roczny:

– raport za rok 2020 – 22.03.2021 roku.

Zarząd Emitenta wskazuje ponadto, że nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku z uwagi na planowaną publikację raportu rocznego za 2020 rok w terminie krótszym niż 80 dni od dnia zakończenia przedmiotowego roku obrachunkowego (zgodnie z § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”).

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego zgodnie z obowiązującymi przepisami Regulaminu ASO.