New Connect

Walne zgromadzenia

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2022

 

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00 w Warszawie, przy ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 

7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2022. 

8. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

11. Powzięcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej G-Energy S.A. za rok obrotowy 2022.

12. Sprawy Różne.

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, dokumenty oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

Podstawa prawna:

 

§ 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

projekty_uchwal_ZWZA_G-ENERGY_26.06.2023-1
Sprawozdanie_RN_G-Energy_S_A_z_wykonania_nadzoru_nad_dzialalnoscia_2022-5 SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_2022-6
InfoLiczbaGlosowZWZA2023-2
OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZA_G-ENERGY_26.06.2023-0
FORMULARZ_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika-4
2023_formularz_pelnomocnictwa_zwza-3

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2021.

 

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G- Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. o godzinie 15:00 w Warszawie, przy ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. –

3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021. 

6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

8. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021. 

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

11. Sprawy Różne 

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

InfoLiczbaGlosowZWZA2022-4
OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZA_G-ENERGY_27.06.2022-0
FORMULARZ_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika-2
2022_formularz_pelnomocnictwa_zwza-3
projekty_uchwal_ZWZA_G-ENERGY_27.06.2022-1
Sprawozdanie_RN_G-Energy_S_A_z_wykonania_nadzoru_nad_dzialalnoscia_2021-5

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2020.

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G- Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. o godzinie 13:00 w Warszawie, przy ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

8. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

11. Powzięcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej G-Energy S.A. za lata obrotowe 2019-2020.

12. Sprawy Różne

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz dokumentami prawnie wymagalnymi stanowiącymi załączniki do niniejszego raportu, także są dostępne na stronie G-Energy S.A. – Walne zgromadzenia (genergy.pl)

projekty_uchwal_ZWZA_G-ENERGY_28.06.2021-1
Sprawozdanie_RN_G-Energy_S_A_z_wykonania_nadzoru_nad_dzialalnoscia_2020-5 SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_2021-6
OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZA_G-ENERGY_28.06.2021-0
InfoLiczbaGlosowZWZA2021-4
FORMULARZ_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika2021-3
2021_formularz_pelnomocnictwa_zwza-2

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A.

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. o godzinie 12:00 w Warszawie, w kancelarii Notarialnej Czesława Kołcun, Małgorzata Kołcun, Klaudia Najdowska s.c. przy ul. Ogrodowej 9, 00-893 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

6. Powzięcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki i spółek powiązanych osobom lub w celu realizacji korzystnych transakcji finansowych

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ——-

 

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Projekty_uchwal_NWZA_G-ENERGY_29.12.2020-1
ogloszenieNWZA29.12.2020-0
InfoLiczbaGlosowNWZA2020-4
FORMULARZ_z_instrukcja_do_glosowania__NWZA-2
2020_formularz_pelnomocnictwa_nwza-3


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2019

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G- Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 r. o godzinie 16:00 w Warszawie, przy ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. —

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. —

3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. —

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. —

5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. —

6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. —

7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2019. —

8. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2019. —

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. —

10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. —

11. Ustalenie i przyjęcie Polityki wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej. —

12. Sprawy Różne —

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia —

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2020_formularz_pelnomocnictwa_zwza-2

FORMULARZ_z_instrukcja_do_glosowania__ZWZA-1

InfoLiczbaGlosowZWZA2020-0

Projekty_uchwal_ZWZA_G-ENERGY_02.07.2020-3

ogloszenieZWZA02.07.2020-4

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2018

Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r o godzinie 12:00 w Warszawie, przy ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ——————————————-

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ———————

3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ——

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ———————

5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. ———————————

6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. ————————————————-

7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2018. ————————-

8. Powzięcie uchwały w sprawie o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy za rok obrotowy 2018. ———————————————————————————–

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. ————————-

10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. ———————–

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej —————

12. Sprawy Różne ————————————————————————————-

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ——————————–

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

ogloszenieZWZA28.06.2019-0

FORMULARZ_z_instrukcja_do_glosowania__ZWZA-3

2019_formularz_pelnomocnictwa_zwza-2

InfoLiczbaGlosowZWZA2019-4

uchwaly_ZWZA_G-ENERGY_28.06.2019-1

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 28.06.2018 roku.

DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1  kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G- Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. o godzinie 14:00  w Warszawie, przy ul. Łączyny 5, 02-820  Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ———————————————
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ———————–
 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ——–
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ———————–
 5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. ——————-
 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. ———————————
 7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2017. —-
 8. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2017. ————————————————–
 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. ———–
 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. –
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji ,ustalenia ceny emisyjnej, ustalenia dnia prawa poboru i zmian w Statucie Spółki, a także w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie ich na tym rynku.———————-
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki. ———
 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; ——————————————————————–
 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej——–
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ——————————–

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektem uchwał Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach poniżej:

ogłoszenieZWZA28.06.2018

uchwaly ZWZA G-ENERGY_28.06.2018

2018_formularz_pelnomocnictwa_zwza

InfoLiczbaGłosówZWZA2018

FORMULARZ z instrukcją_do_głosowania_ ZWZA


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 28.06.2017 roku.

DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1  kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G- Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. o godzinie 15:00  w Warszawie, przy ul. Łączyny 5, 02-820  Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ———————————————
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ———————–
 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ——–
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ———————–
 5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. ——————
 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. ———————————
 7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2016. —-
 8. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2016. ————————————————–
 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. ———–
 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. –
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki; ———
 12. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie członków Rady Nadzorczej; ——–
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ——————————–

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektem uchwał Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach poniżej:

ogłoszenieZWZA28.06.2017

uchwaly ZWZA G-ENERGY_28.06.2017

InfoLiczbaGłosówZWZA2017

2017_formularz_pelnomocnictwa_zwza

FORMULARZ z instrukcją_do_głosowania_ ZWZA

 

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2016 roku.

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1  kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1 lok 1704, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie G- Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r o godzinie 13:00  w siedzibie Spółki w Warszawie, Plac Defilad 1 lok 1703, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ———————————————
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ————————
 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ——————
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ————————
 5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. ———————————————————-
 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. ————————————————————–
 7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2015. ————————————
 8. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2015. ——————————————————————————————–
 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. ————————————–
 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. ————————————–
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki; ————————————————–
 12. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie członków Rady Nadzorczej; ———
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ———————————–

 

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektem uchwał Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach poniżej

ogłoszenieZWZA30.06.2016

InfoLiczbaGłosówZWZA2016

uchwaly ZWZA G-ENERGY_30.06.2016

2016_formularz_pelnomocnictwa_zwza

FORMULARZ z instrukcją_do_głosowania_ ZWZA

 


Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.05.2015 roku.

 

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1  kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G- Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1 lok 1704, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G- Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie Plac Defilad 1 lok 1704 w dniu 26 maja 2015 r. o godzinie 12:00  z następującym porządkiem obrad:

1)      Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2)      Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3)      Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4)      Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5)      Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

6)      Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

7)      Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

8)      Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2014.

9)      Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

10)   Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

11)    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji ,ustalenia ceny emisyjnej, ustalenia dnia dnia prawa poboru i zmian w Statucie Spółki, a także w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie ich na tym rynku.

12)   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki;

13)   Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie członków Rady Nadzorczej;

14)   Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki, emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki a także w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie ich na tym rynku.;

15)   Zamknięcie porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Ogłoszenie_o_ZwołaniuZWZA2015

uchwaly ZWZA G-ENERGY_26.05.2015

FORMULARZ_do_głosowania_przez_Pełnomocnika

2015_formularz_pelnomocnictwa_zwza

InfoLiczbaGłosówZWZA2015